is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Puv-Boudieu bij Aurillac in het Departement Cantal. In het iaar 1877 verzamelde de geneesheer Dr. Kames in Puy-Cournv in jong-miocene, door een basaltmassa overdekte, aanslibbingen, vuursteenen van de meest uiteenloopende vormen en met de duidelijkste kenteekenen eener

kunstbewerking. Deze merkwaardige eolieten, die tegenwoordig in het Rames-museum te Aurillac bewaard worden, waren "in de ongestoorde laag met beenderen van reeds lana uitgestorven dieren gemengd, zooals Dinotherium criSanteum, Mastodon longirostr is, Rhinoceros Schleier macheri, Hipparion gracile,

Gazelladeperditae. a.

Niet lang geleden heeft de antropoloog 1 rof. Hermann Klaatsch te Heidelberg de vindplaats nauwkeurig onderzocht en in overstemming met de voornaamste fransche onderzoekers de volgende uitkomsten medegedeeld. De silexwerktuigen komen in miocene zandgronden voor die tusschen bovenmiocene vulkanische producten en oligocene zeeafzettingen ingesloten liggen. De vuursteen is grootendeels donkerbruin gekleurd, soms in een roode tint overgaande. Het 10 M. dikke lavadek stortte zich hier over de afzettingen van een jongmiocene rivier uit. Onder het vulkanische dek volgt eerst een zandmassa van 1 M. dikte die ceen vuursteenen bevat. Bovenaan vertoonde het zand duidelijk zg. contactverschijnselen, door de groote hitte van den gloeienden lavastroom voortgebracht j de korrels waren hier duidelijk aaneengebakken en hadden een roode kleur aangenomen. De silex-laag zelf is scherp begrensd en slechts 5—10 cM. dik. Zij bevat, nevens duidelijk bewerkte eolieten, talrijke kwartsrolsteenen van

doorgaans geringe grootte. _

Riiker en belangrijker dan Puy-Courny is het nabijligo-ende Puy-Boudieu in het Cère-dal. Hier bevindt zich, eveneens door een jong-miocene lavamassa bedekt, een verscheidene meters dikke ongelaagde zandafzetting, waarin men talrijke, onregelmatig dooreenliggende kleinere en grootere silexstukken vond. Geen dezer stukken vertoont eenio-e vormverandering door het watervervoer, terwijl te Puy-Courny velen duidelijk gerold zijn. Zij zien er daai-