is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij konden in zóó groote menigte verzameld worden, dat het Museum van Natuurlijke Historie te Brussel, zoo rijk op het gebied van den prehistorischen mensch, een aanzienlijk materiaal er van bezit. Rutot heeft in navolging van het fransche voorbeeld dezen jongpliocenen cultuurtrap van den prehistorischen mensch met den naam Je keutchcn aangeduid. De nijverheid van het Reutellen treft men steeds

in de zand- en grindlagen aan, die de basis vormen der

, vr rif» t-pcrenwoordige

oud-diluviale, meer uau 30 *.u. uuvcu uc -a „

dalbeddingen zich verheffende terrassen. De voornaamste

vindplaatsen dezer nijverheid treft men in het dal van de

Lijs, van de Schelde, de Sambre en de Maas aan, en

bedekken een oppervlakte van 30,000 H.A., van welke

12000 in West-Vlaanderen en 10,000 in de Ivempene .

Met voorliefde werden tot de vervaardiging dezer primitieve werktuigen de zeer harde, door verweering uit het krijtgesteente losgekomen vuursteenknollen gebezigd, welke bij het stukslaan scherpkantige, schelpvormig af blekende brokstukken opleverden. Voor een groot deel werden de natuurlijk gevormde vuursteenfragmenten die als eenvoudige werktuigen te gebruiken waren door den toenmaligen mensch gebezigd. Zeer weinig behoef.ie hij ze: te vervormen; een reeds aanwezige kant behoefde alleen maar wat aangescherpt te worden, om ze tot werktuigen geschikt te maken. Blijkbaar was de techniek der vuursteenbewerking toen nog in haar kindschhei . _

Skeletoverblijfsels van den pliocenen mensch zijn ecl tot hiertoe nergens gevonden. Toch moeten wij met zekerheid aannemen, dat hij toenmaals, naarmate de tam e verhoudingen uitgebreider werden, in kleine troepen zoekende naar voedsel, in Midden-Europa rondzwierf dat toen noo- slechts kleine uitloopers van den menschelijken stam een woonplaats bood. Want in plaats van zooals de menschapen, die zich in de oerwouden van Afrika en Zuid-Aze ophouden, paarsgewijze te leven, was de mensc 1 van z j oorsprong af aan een gezellig wezen dat ad. tengevoge van de velerlei betrekkingen van de individus onderling langzamerhand een gearticuleerde spraa verwier (" zich door voortdurende uitwisseling van gedachten steeds