is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De juiste verklaring van al deze pleistocene of diluviale verschijnselen ging van Zwitserland uit, waar in het kanton Wallis in het&jaar 1822 de ingenieur Benetz uit Sitten, door eenvoudige bergbewoners daarop opmerkzaam gemaakt een grootere uitbreiding van den Rhónegletscher in vroegere tijden aantoonde. Door deze waarnemingen aangespoord, gaf Jean de Charpentier, toenmaals directeur der zoutwinningen te Bex in het Rhonedal, in het jaar 1841, zijn klassieke verhandeling over de gletschers en de erratische x) vormingen van het Rhónebekken in het licht en daardoor werd hij de grondlegger van het wetenschappelijk gletscheronderzoek. In de eerste plaats door Zwitsers, 'later ook door Duitschers, Engelschen en Franschen werd het onderzoek voortgezet en daardoor een aanzienlijk materiaal bijeengebracht, dat een juiste beoordeeling van den ijstijd heeft mogelijk gemaakt. Aan Desor, Agassiz, Escher vou der Linth, Faire, Forbes, Schimper en Martins heeft het gletscheronderzoek zéker wel het meest te danken. Agassiz en Forbes maakten van 1840—44 de eerste uitgebreide gletscherstudiën op den Beneden-Aargletscher en toen de kennis zich meer en meer uitbreidde, wijzigden zich de eerste opvattingen van (.harpaitier en kwam men tot de aanname van een eertijds algemeene periode van groote koude, van een ijstijd, zooals Schimper haar noemde.

Later kwam men tot de overtuiging, dat deze diluviale ijstijd niet alleen niet de eerste in den loop der aardgeschiedenis geweest is — dat minstens drie anderen in de oudste tijdperken zijn voorafgegaan, nl. een carbon i s c h e (in "de steenkoolperiode), een nog oudere s i 1 urische en zelfs een laurentische (in het Archaeïsche tijdvak) — doch dat ook in den pleistocenen tijd zelf een zoodanige periode van groote koude zich meermalen herhaald heeft. Minstens viermaal, waarschijnlijk echter vijfmaal, zijn op tijden der grootste gletscheruitbreiding weder lano-è perioden gevolgd, waarin een volkomen terugtrekken, ja zelfs een geheel verdwijnen der gletschers tot zelfs

1-) Van"het latiinsche woord e r r a r e, dat zwerven beteekent. Erratische blokken zijn dus zwerfblokken. (Noot v. d. Bew.)