is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hun verst verwijderde schuilhoeken in het hooggebergte en in het hooge noorden plaats heeft gevonden. In die tusschenijstijden of interglaciale perioden namen de dieren- en plantenwereld weder de te voren vergletscherde landstreken in bezit, om tijdens de volgende langzame uitbreiding der gletschers weder naar warmere, zuidelijk gelegen streken uit te wijken of, waar dit niet mogelijk was, te worden vernietigd.

Ten tijde der grootste uitbreiding eener vergletschering vloeiden van alle gebergten der aarde, voornamelijk van het noordelijk halfrond, geweldige ijsstroomen tot ver in de hen omringende vlakten. Lit alle Alpendalen kwamen toen geweldige ijsstroomen te voorschijn, die bijv. in Zwitserland bijna het gansche land bedekten, ja zelfs tot in Zwaben en Beijeren werden voortgeschoven.

Het zou ons te ver voeren, de voornaamste diluviale Alpengletschers hier te noemen en hunne verbreiding te schetsen-, met één voorbeeld mogen wij dus volstaan. Een der grootsten was de Rhónegletscher, die niet alleen het geheele hoofddal van Wallis met zijn talrijke zijdalen tot een hoogte van meer dan iooo M. opvulde, doch ook het geheele gebied van het latere meer van Genève en van het kanton Waadt bedekkend, aan de ééne zijde door de gletschers van het Arve- en Isèredal versterkt, tot voorbij Lyon voortschoof, aan de andere zijde over het tegenwoordige treiburg en Bern tot voorbij Arau zich uitstrekte, na door het in den weg staande Juragebergte in N.-O. richting te zijn afgeweken. Ook de Jura, de \ ogezen, het Schwarzwald, de Duitsche Middengebergten, de Karpaten, zoomede de Kaukasus en het Oeralgebergte waren met gletschers bedekt, en in het zuiden ook de Pyreneeën, wier ijsstroomen een lengte van 40 tot 50 kilometers hadden — de Garonnegletscher zelfs van 70 kil. bij een dikte van 6 tot 700 M — en aan de noordzijde tot een hoogte van 500 M., aan de zuidzijde van 800 M. boven de zee afdaalden. Zelfs het Centraal-plateau van Frankrijk droeg in het stadium van de grootste gletscheruitbreiding een ijsmantel.

Een ontzaglijke hoeveelheid rotspuin, door gletschers