is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slechts daar, waar de wateren het bovenliggende onvruchtbare kwartszand hebben weggespoeld, treedt het leem, de grondmoraine, aan de oppervlakte en vormt er

vruchtbare landen.

In Noord-Duitschland strekt zich een iooo K M. lange bijna gesloten eindmorainereeks van Sleeswijk, door Holstein, Mecklenburg, de Uckermark Neumark, AchterPommeren tot aan gene zijde van de Weichsd uit. Zij bestaat uit een herhaaldelijk naar buiten en naar binnen crebocren reeks van koepel- of walvormige heuvels, die nu eens o-eheel uit diluviaalzand en keileem zijn samenaesteld, dan weder een kern van oudere, door de samenschuivende beweging van het ijs opgeperste afzettingen (krijt- en tertiaire lagen) bevatten; over groote afstanden treft men er walvormige steenophoopingen of steenpakkingen in aan, io—12 M. hooöe hei 5 of °wel is slechts de bodemoppervlakte met noordsche steenen bezaaid. Binnen deze eindmoraineruggen komt de o-rondmoraine, het keileem, doorgaans aan de oppervlakte voor dan weêr is het karakteristieke, uit onregelmatig gerangschikte heuvels gevormde morainelandschap, de o\ei-

heerschende landschapvorm.

Aan de duitsche diluviaal-geologen, Bcrendt, Kei/liaclc, U ahnschaffe en E. Geinitz hebben wij de kennis dezer groote noordelijke eindmoraine van het skandinavische

landijs te danken. .

Ook in ons land vinden wij duidelijke sporen van eind-

moraines, tijdens den terugtocht van het skandinavische

landijs ontstaan. .

Van Groningen uit loopt in Z.Z.O. richting een 62 kilometer lange eindmoraine door Drente heen, bekent onder den naam van Hondsrug, terwijl een andere van de Grebbe in N.W. richting over Maarn, Amersioort, Baarn tot aan Muiderberg loopt, bij Amersfoort een diepen inham naar het N.O., dus naar den voormaligen gletscher toe makend. Deze walvormige heuvelreeks, die, in tegenstelling met eerstgenoemde, het keileem slechts aan de hellingen draagt en in hoofdzaak uit Rijngrint is opgebouwd, heeft Dr. H. v. Cappelle als een eindmoraine be-