is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kere warmtestralen op. Het koolzuurgas, dat de zonnestralen even gemakkelijk doorlaat als de lucht, bezit echter aan den anderen kant het vermogen, de warmtestralen, die de bodem uitstraalt, terug te houden. Met de procentische toename van het koolzuurgehalte der lucht stijgt dus de warmte van het aardoppervlak en van de onderste

Laaf 'ons nu, om van andere invloeden van het koolzuurgehalte te zwijgen, nagaan, hoe groot de invloed eener vermeerdering of vermindering van het koolzuurgehalte van de atmosfeer op het klimaat wel zou kunnen zijn. De hoeveelheid koolzuur, die tegenwoordig in de lucht aanwezig is bedraagt 0.03 volume-procenten. Ken vermindering van gemiddeld 0.6 procent van het tegenwoordig bedrad zou volgens de nauwkeurige berekeningen van Prof*Svante Arrhenius voldoende zijn, om toestanden in

het leven te roepen, zooals die, welke in den ijstijd heersch-

ten. Daarbij zou tusschen den 40sten en 6osten breedtegraad een temperatuurverlaging van 4—50 C intreden, hetgeen tot een nieuwe vergletschering van Noord-Amerika en

Midden-Europa zou leiden.

De tropische temperatuur van den Eoceentijd, gedurende welke de poolstreken ongeveer 8—9° C. warmer waren dan tegenwoordig en toen nog aan den mond der 1 heems een landflora van een volmaakt tropisch karakter kon o-ediien zou door een vermeerderd koolzuurgehalte ten bedrage van 2.5—3 maal dat van den tegenwoordigen tijd verklaard kunnen worden. Zoodanige verandering van het koolzuurgehalte der lucht gaat volstrekt niet buiten de o-renzen ' der waarschijnlijkheid en schaadt het leven van hooo-ere dieren en van den mensch in geenen deele.

In den voortijd der aarde heerschte doorgaans een warmer klimaat dan tegenwoordig, slechts tengevolge van het hoogere koolzuurgehalte der atmosfeer. De zonnewarmte, die °daardoor op de aarde teruggehouden werd, kwam voornamelijk ten goede aan de gematigde gordels en aan de poolstreken, die toen nog door een weeldengen plantengroei bedekt waren; in het aequatoriaal-gebied heerschten daarom nog geen hoogere warmtegraden dan tegenwoordig.