is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met meer of minder handigheid bewerkte vuursteenwerktuigen van laurierbladvorm.

Op vele plaatsen, die tot dezen tijd behooren, ontbreken zulke werktuigen evenwel en treft men daarentegen werktuigen van minder typischen vorm aan, nl. dikke, tot schaven ingerichte steenen, wier top half-cirkelvormig afgehouwen is, en breede bladvormige punten, die volgens het stelsel van Gabricl de Mortillet eerder aan het Moustérien van den voorlaatsten tusschenijstijd herinneren. Vooral de Solutréen-vindplaatsen van Frankrijk staan in onmiddellijk verband met het oudere Chelléo-Moustérien, dat in Solutré en in de meeste andere vindplaatsen van het Solutréen in de onderste lagen wordt aangetroffen en dikwijls bedekt wordt door de jongere lagen van het „Magda■ lénien\ zooals men de cultuur van het begin van den na-ijstijd of postglaciaaltijd noemt.

Alvorens tot deze jongere jagercultuur over te gaan, mogen wij een aantal zeer merkwaardige ontdekkingen in het Zuiden van Frankrijk niet onvermeld laten, omdat zij ons naar het einde van den laatsten tusschenijstijd en zoodoende naar het begin van den laatsten ijstijd

heenvoeren. Hier treffen wij toch een verdere ontwikkeling aan der ten einde loopende loesstijdcultuur van het zooeven besproken Predmost, nl. in verschillende grotten van de noordelijke uitloopers der Pyreneeën, zooals die van Lourdes, Arudy en Mas d'Azil, in het bizonder echter in de beroemde grot te du pape bij Bras se mp ouy-en-Ch a 1 os se, in de Landes van Gascogne, ten Westen der Garonne, die ons verder voert naar de niet minder beroemde vondsten der verschillende grotten bij Menton e aan de Riviera, waaronder vooral de roode grot en de Kindergrot vermelding verdienen. Hier vinden wij het vroegere primitieve snijwerk uit mammoet-ivoor en uit

Fig. 50. Vuursteen werktuig uit denSolutréen-tijd met inkerving en van fraai aangebrachte retouchen voorzien- dit werktuig kon, in een houten steel gevat voor allerlei doeleinden gebruikt worden 'het/ii tot snijden, zagen en boren. Uit de grot de 1'Eglise in de Dordogne, in het ZuidWesten van Frankrijk. (2/3 der natuur. lijke grootte).