is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeniging te Lyon zijne waarnemingen in de grot C h a b o t aan de Ardèche, in het Departement du Gard, in het licht. De grot bevatte overblijfsels van kampvuren uit den rendiertijd. Hier vond men geen schilderingen, doch ingekraste figuren, die allerlei dieren, vooral den mammoet, met lange haren overdekt, voorstellen.

In het jaar 1895 deed Prof. Emile Rivicre aan de Akademie der Wetenschappen te Parijs mededeelingen omtrent ingekraste teekeningen uit de grot La Mouthe in de Dordogne. Dit waren de eerste werkelijk belangrijke

vondsten van dien aard, die uit Frankrijk bekend werden. De teekeningen begonnen eerst op 95 M. afstand van den ingang der diepe grot, waren dus ver buiten het bereik van het daglicht aangebracht, zooals bijna bij alle teekeningen en schilderingen in grotten, zetten zich op een aanzienlijke lengte voort en

stelden duidelijk den mammoet, den buffel, het wilde paard, den steenbok en het rendier voor.

In het jaar 1896 werden door Daleau in de grot Pairnon p a i r bij Marcamps aan de Gironde, die bijna tot het gewelf met puin en overblijfsels van beenderen, vermengd met enkele steenen werktuigen, was opgevuld, op twee tegenover elkander liggende wanden, 16.5 M. van den ingang der grot, talrijke ingekraste en met oker bijgeteekende schetsen van mammoeten, paarden en verschillende herkauwers gevonden. In drie lagen, die te zamen 4.15 M. dik zijn, heeft Daleau toenmaals het Moustérien, Solutréen en Magdalénien boven elkander aangetoond. De fauna is er in elk dezer afdeelingen vertegenwoordigd door overblijfselen van den mammoet, het rendier, den wolharigen neushoorn, het reuzenhert, den holenbeer en de holenhyaena. Daleau en na hem Adrien de Mortillet mee-

Fig. 58. Uit een rolsteen van rooden zandsteen gehouwen Lamp der Magdalénienjagers, waarin zij aan een pit van mos mammoet- of rendiervet brandden, om zich bij de vervaardiging hunner wandteekeningen in het duister van de grot licht te verschaffen. Een der beide zijden is tot een soort handvat verlengd. Aan de onderzijde dezer oudste lamp is de kop van een steenbok ingekrast. Uit de grot la Mouthe, in de Dordogne. (2/3 der nat. grootte).