is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigenlijken loessmenschen nog geheel onbekend was. Eerst in den Magdalénientijd, nl. in het eerste gedeelte van den na-ijstijd, is de mensch teekeningen van dieren gaan maken, van welke de hier beschreven voorbeelden zeker uit het einde van den Magdalénientijd afkomstig zijn.

Onder de 80 tot hiertoe in de grot van Font-de-Gaume gevonden dierenteekeningen komen 49 buffels of wisents voor, 4 paarden en evenveel rendieren, 3 antilopen, 2 mammoeten, 1 hert, 11 niet te bepalen dieren en 6 verschillende figuren, waarvan er 2 duidelijk tenten met een stang in het midden en met een halfovalen ingang moeten voorstellen. De gebruikte kleurstoffen zijn, gelijk Moisson

man raanzwart en oker. Deze frescos

O

van Font-de-Gaume zijn de eerste eigenlijke schilderingen der ijstijdmenschen, die in Frankrijk ontdekt werden, en sluiten zich nauw bij de allereerst ontdekte, zoo lang betwijfelde figuren in de grot van Altamira, in het Noorden van Spanje, aan, waarin eveneens buffels, gelijksoortig geschilderd en met dezelfde overdreven omtrekken, de hoofdrol spelen.

Al deze merkwaardige teekeningen en schilderingen zijn, gelijk wij zeiden, door de menschen van den laatsten ijstijd, of beter van den vroegsten naijstijd vervaardigd. Alvorens ons echter met dit tijdperk uit de geschiedenis der meiischheid meer in bizonderheden

bezig te houden, is het tot beter begrip van het volgende noodzakelijk, eenige geologische verschijnselen, die op den laatsten ijstijd en den dezen voorafgaanden tusschenijstijd betrekking hebben, in te lasschen.

Aangaande het karakter der flora, die aan het einde van den laatsten tusschenijstijd de bodem van MiddenEuropa tot in het gebergte heeft voortgebracht, bezitten wij voldoende gegevens uit een aantal bruinkoollagen, die men in de verschillende interglaciale afzettingen van dezen

heeft aangetoond,

Fig. 62. Tent der rendierjagers van den Magdalénientijd meteen loodrechte en meerdereschuingeplaatste tot steun dienende stangen. De bedekking is uit aaneengenaaide dierenvellen vervaardigd en draagt in het midden een afsluitbare opening, evenals wij tegenwoordig nog bij de lederen tentbedekkingen der Noord-Amerikaansche Indianen waarnemen. Deze teekening heeft men in de grot van Font-de Gaume, in het Zuid-Westen van Frankrijk, binnen de afbeelding van een buffel aangetroffen. (I/35 der natuurlijke grootte).