is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smalle kammen en toppen van geringe hoogte uit de ontzettende puinmassa omhoogrezen. Zulk een toestand kan slechts door een gedurende een zeer lange periode plaats gehad hebbende vernieling van het gebergte door afstroomend water tot stand zijn gekomen. Zulk een ontzettende ontblooting of denudatie van het gebergte van minstens 30 denudatie-meters, zooals Penck heeft berekend, wijst op een tijdperk van ver over de 60.000, volgens A. Penck zelfs van meer dan 90 000 jaar.

Deze periode vertegenwoordigt nu slechts een deel van het lange tijdperk van den laatsten tusschenijstijd. De planten, die in de Höttinger breccie hare sporen hebben achtergelaten, doen ons een minstens 20 hoogere gemiddelde jaarlijksche temperatuur en een minstens 400 M. hoogere ligging van de sneeuwgrens dan tegenwoordig aannemen en de Alpen moeten dus in dien tijd om zoo te zeggen vrij van gletschers zijn geweest. Dat niettegenstaande dien langen duur de laatste tusschenijstijd veel korter is geweest dan de voorafgaande tweede, hebben we vroeger reeds opgemerkt.