is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schers ontwikkelde zich in de veelvuldig overstroomde laaglanden eerst een dek van mos, dat vochtige terreinen verkiest en dat het toendra-landschap vormt met zijn karakteristieke bewoners, het rendier, den muskusos, de lemming, den sneeuwhaas, de marmot en den poolvos. Op dezen toestand volgde het bosch met zijne bewoners, dat bij nog langduriger uitdrooging des bodems voor de grassteppe met hare fauna plaats maakte. Bij het weder vooruitdringen der gletschers onderging het landschap dezelfde veranderingen, natuurlijk in omgekeerde volgorde; eerst verdween de steppe, daarna het bosch, vervolgens de toendra en het ijs breidde zich eindelijk weder uit, waar

™,7,L , rendl"hoorn gesneden naald uit den Magdalénientijd, met

7 1 ï bestaande uit een golflijn met enkele wolventanden ; afkomstig snede zfi w/f" 'ITrl VVe,«-Frankrijk. In de lengte gezien en in door

het dich e I, S JnllJ ' £Venals de lan«e h0Uten ,laakle" der Nubiers door

schaffenhoofdhaar gestoken en zal gediend hebben om zich verlichting tè ver-

vrH , , ?ge ' WaarVa" 8een e»kele mammoet- of rendierjager

Hik tehr ikP^6 ' k ZCer g°? te kwelle"- 0ok zal het werktuig vermiedeenJhin V T' °m het venXar.^ hoofdhaar uit elkaAr te halen De meeste menschen van den vroegen na-ijstyd zuuen zulke haarnaalden uit hout gedragen hebben; zij konden echter met bewaard blijven. (t/3 der nat. grootte).

voorheen de planten- en dierenwereld zich noo- in een rijke ontwikkeling had vertoond.

Doch zelfs toen de vergletschering in den laatsten ijstijd haar toppunt had bereikt, was nog niet alle planten- en dierenleven uit Midden-Europa verdwenen. Uitgestrekte oppervlakten moeten voor allerlei planten en dieren bewoonbaar geweest zijn. Ja, in het Zuiden van Frankrijk, waar geen vergletschering zich meer deed gevoelen en waar dus de levensomstandigheden niet al te ongunstig waren, daar heeft de mensch het zeker gedurende den geheelen ijstijd kunnen uithouden. Daar treffen wij dan ook het eerst zijne sporen weder aan, nadat de grootste koude geweken was. Hij heeft zich toenmaals overal in de grotten teruggetrokken, waar hij tegen de strenge koude een veilige