is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IJK. MENSCH GEDURENDE DEN VROEGEN NA-IJSTIJD.

Terwijl de vuursteenwerktuigen van de rendierjagers uit het Magdalénien, als messen, priemen en schaven, slechts

Fig. 84. Naald van de Magdalénien-jagers. uit rendiergewei gemaakt, met twee inkervingen, die voor het doorhalen van een pees moesten dienen bij het naaien van een kleed uit dierenvel. Afkomstig uit de abris van la Madeleine, in het Zuid-Westen van Frankrijk. (2/3 der nat. grootte).

klein en weinig bewerkt zijn, werd van been en horens des te meer gebruik gemaakt tot het vervaardigen van hunne steeds talrijker wordende werktuigen. Doorgaans leverde het rendier hen de grondstof op, omdat dit dier zeer algemeen voorkwam en ook het gemakkelijkst te

overmeesteren was. Niet alleen gebruikte men geweistukken als knotsen, die met hunne vele punten gevaarlijke wapens waren, doch men sneed er met vuursteenmessen speerpunten en harpoenen met talrijke weerhaken uit, waarmede allerlei wild en ook visschen bemachtigd werden, welke laatste men toen nog niet met den angel wist te vangen. Hoe de deelen van het gewei tot dolken verwerkt werden, wier handvat

met allerlei snijwerk werd ver-

Fig. 85. Dolk met afgebroken punt, uit rendiergewei vervaardigd, welks handvat een mammoet voorstelt. De slurf hangt tegen de voorpooten aan; de afgebroken staartkwast is door een nieuwe vervangen, die echter wat te groot is uitgevallen en die men in het achterste deel van den rug heeft bevestigd. Afkomstig uit de grot van Bruniquel in het Westen van Frankrijk, ten Noorden van de Dordogne. (1/o der natuurlijke erootteï.

sierd, hebben wij zooëven reeds besproken. Nog menigvuldiger vervaardigde men uit de lange pijpbeenderen van het buitgemaakte wild niet alleen van het rendier, doch zelfs van den mammoet, massieve dolken, waarvan de punt echter zelden bewaard is gebleven. Wij moeten aannemen, dat deze menschen ook allerlei werktuigen uit hout zullen gemaakt hebben, die echter, evenals alles wat uit vergankelijk materiaal gemaakt werd, niet bewaard zijn gebleven.

Voor het gereedmaken van den maaltijd beschikten de menschen uit dien tijd nog slechts over de allernood-