is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worven, na een gelukkig volbrachte jacht en na een overvloedig maal 0111 het kampvuur geschaard, op losse steen-

piaten en op platte beenderen met hunne spitse vuursteenmesjes, de dieren, die al hun denken in beslag namen, ook in beeld trachtten te bewaren. Een bekend fransch onderzoeker, S. Reinach, heeft het eerst het vermoeden uitgesproken, dat deze opvallende en in dezen tijd het eerst optredende begeerte, om de dieren der omgeving op losse voorwerpen en tegen de wanden der grotten af te beelden, als een soort van tooverij bedoeld is. Deze stellig zeer bijgeloovige, op zóó lagen cultuurtrap staande jagers, hebben, zoo meent hij, hun buit reeds van te voren daardoor willen bezweren en beheksen. Deze verklaring schijnt ons volkomen juist toe en wanneer wij in een later hoofdstuk de godsdienstige beschou¬

wingen en gebruiken der laagste, nog levende natuurvolken in verband met elkander zullen bespreken, zal ons tevens het doel, waarmede de rendierjagers deze teekeningen maakten, duidelijk worden.

Evenals de lust tot opschik, zal ook deze ontwakende teeken- en graveerkunst om het kampvuur het gevolg zijn geweest van de gemakkelijker wordende levensomstandigheden. Het bezit van betere wapens stelde deze menschen van meer gevorderde ontwikkeling in staat, hun buit met minder moeite te bemachtigen, en aldus gingen zij niet zoo geheel en al meer op in de zorg voor het dagelijksch voedsel, zooals in de voorafgaande tijden. Door veel oefening verkregen zij een steeds grootere vaardigheid in het teekenen. Om het kampvuur geschaard, sneden zij uit hout en been allerlei werktuigen, maakten zij hunne steenen gereedschappen en sneden zij uit de kootjes van de rendierpooten fluitjes, waarmede zij elkander gedurende de jacht seinen gaven. Of wij hier reeds te doen hebben met het ontwaken van muzikale neigingen, kan moeielijk gezegd worden. Vogel-

11 *

Fig. 90. In een stuk rendiergewei gesneden menscheiijk gezicht, uit de grot van Rochebertier in het departement Charente in het westen van Frankrijk, ten noorden van de Dordogne. (2/3 der nat. grootte).