is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boven de breccielaag was de, gemiddeld 40 cM. dikke, g r ij z e cultuurlaag ontwikkeld. Haar grijze kleur is afkomstig van de groote hoeveelheid er mede gemengde asch. Deze ascli was van groote beteekenis, want daar zij een zeer slecht warmtegeleidend vermogen heeft, vormde deze laag een beschuttende bedekking voor de daaronder liggende lagen en bewaarde de daarin liggende overblijfselen tot op onzen tijd ; want niet alleen werden door de aschlaag de luchttoevoer en de invloed van temperatuurschommelingen van de onderste lagen afgehouden, doch

Fig. 103 en 104. De bovenste stukken van twee uit rendiergewei gemaakte sierstaven, die op de plaats der doorboring zijn afgebroken en waarvan het eene gesneden is in den vorm van een mammoetkop met kort oor en uitgestrekte slurf, het andere de koppen van een mannelijken en een vrouwelijken buffel voorstelt! Afkomstig Ult de kampplaats der Magdalénien jagers van la Madelei ne en L a u g e r i e bas se, in het Zuid-Westen van Frankrijk. (1/g der nat. grootte).

tevens werden de daarin opgesloten overblijfselen doortrokken van de uitloogingsprodukten der aschbedekking, waardoor de bewarende werking der kalkbreccie nog verhoogd werd. In den loop der tijden werd de aschlaag nl. zóó volledig uitgeloogd, dat zij zich volgens het scheikundig onderzoek van Prof. Meister, te Schafthausen, in geen enkel opzicht meer van gewone teelaarde onderscheidt, als men ten minste van het grootere gehalte aan phosphorzure zouten afziet, die van de groote hoeveelheid er in opgesloten beenderen afkomstig zijn.

De overblijfselen, die deze grijze cultuurlaag verborg, waren door een aantal later er in aangelegde graven door elkander geworpen, zoodat uit vuursteen en been vervaardigde palaeolitische werktuigen met neolithische, ja zelfs met zeer moderne kunstproducten gemengd lagen. Op plaatsen, waar de grijze cultuurlaag onaangeroerd was gebleven, kwamen verschillende oude vuurhaarden voor den