Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der hyaena uiteengespreid lagen, doch nog op zoodanige wijze verbonden waren, dat men moet besluiten, dat de holenbeer de hyaena in dit tijdperk uit de grot verdreven heeft en de beenderen van de hyaena gebroken en verspreid heeft. Op deze laag vond men een derde beenderenlaag, die onderaan de beenderen van de hyaena bevatte, met een aantal door deze afgeknaagde beenderen. \\ ij zien dus, dat de hyaenas de grot opnieuw in bezit hebben genomen, doch dit tijdperk heeft niet lan<>geduurd, want de troglodyten traden binnen en verjoegen de hyaenas. Enkele beenderen dezer dieren dragen nog de indrukken van het wapen, waarmee zij gedood zijn. Ook de vondsten in andere grotten dezer streek hebben geleerd, dat de troglodyten bij gelegenheid ook het vleesch der hyaenas hebben gegeten. Deze laag bevatte verder een aantal platte zandsteenstukken, door de troglodyten uit grooten afstand (meerdere kilometers van de grot verwijderd) medegebracht, meerdere rolsteenen, die voor het verbrijzelen van beenderen gebruikt zijn, berenbeenderen, die als werktuig gediend hebben en eindelijk de maaltijdoverblijfselen der troglodyten, waaruit blijkt, dat 54 beren hen hier voedsel hebben verschaft. De wapenen, waarmede de mensch het wild bemachtigde, waren nog zeer ruw en hij zal zich voornamelijk door list van den mammoet, den neushoorn en andere sterke en moedige dieren hebben meester gemaakt.

Op deze periode volgde weder een tijdperk van ongestoord dierenleven. Want uit de tweede laag van boven blijkt, dat de grot de hyaenas weder tot schuilplaats heeft gediend en dat daarna de troglodyten weder zijn binnengedrongen. Doch wij vinden hen nu in het bezit van tal van wapenen en werktuigen, die wij zooeven van de rendierjagers van het Magdalénien hebben beschreven. Niet minder dan 211 gevveistukken van buit gemaakte rendieren voornamelijk vrouwelijke individus, door vuursteen verwerkt tot wapens, werden in deze laag gevonden. De bovenste laag eindelijk, die de overblijfselen bevat van een nieuwe troglodytenbevolking, leert, dat er lange tijden tusschen deze en de voorafgaande nederzetting moeten verloopen

Sluiten