is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat, waar wij hem weder vinden, hij een geheel ander wezen is geworden. Hij is nu niet meer de rusteloos rondtrekkende jager, die, behalve van wortelen, bessen en vruchten, slechts als toespijs genuttigd, bijna uitsluitend van het vleesch der door hem buitgemaakte dieren leefde en zich met ruwe dierenvellen tegen de koude beschutte. Hij heeft intusschen in gunstiger, zuidelijke landen, ongeloofelij ke vorderingen gemaakt, waardoor hij een oneindig veel aangenamer leven leidde dan in den armzaligen voortijd. Toch kent hij nog geene metalen; nog altijd is steen, zelfs nog meer dan in den Magdalénientijd, het voornaamste materiaal voor zijne werktuigen. Doch niet meer uitsluitend vuursteen komt nu in aanmerking ; alle mogelijke steensoorten gebruikt hij thans en door ervaring leerde hij nog veel geschikter steensoorten, dan de vuursteen, voor het vervaardigen van zijn werktuigen kennen. Onder deze moeten vooral nephriet x) en jadei'et of jadesteen genoemd worden, die van groen tot troebelwit gekleurd zijn en op de breukvlakken uit een uiterst dichte massa bestaan. Onder den microscoop gezien, blijken beide uit zeer dicht door elkander geweven vezeltjes te bestaan, die, zonder eenige regelmaat door elkander liggend, een groote hardheid en een buitengewone taaiheid van de massa tengevolge hebben. Op nephriet is van toepassing hetgeen de ouden omtrent de onaantastbaarheid van diamant, het adamas der Grieken 2), geloofden. Volgens de natuuronderzoeker II. Fischer beschadigde een onder den stoomhamer gebracht nephriet-blok wel het aambeeld, doch bleef het zelf volkomen gaaf. Alleen door het aanbrengen van vuren en het daarna overgieten met koud water is het den oosterschen nephrietzoekers, die in Birma en in Kuenllin dezen steen uit den vasten rots willen losmaken, mogelijk, zich het kostbare materiaal te verschaffen, waaruit vazen, handvatsels voor wapenen enz. geslepen worden.

!) Deze naam is afgeleid van het grieksche yctppoc., dat nier beteekent, wegens de vermeerderde heilzame werking van het gesteente op de nieren.

Noot v. d. bew.

2) Met dit woord werd niet alleen diamant bedoeld, doch in het algemeen gebruikte men het voor een mythisch metaal, dat om zijn hardheid gebezigd werd voor de werktuigen der goden. Noot v. d. bew.