is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later acht pooten toedichtte, stormde hij als „wilde jager" met den stormwind overal heen, de speer tot werpen gereed houdend. Vóór den aanvang van den strijd verscheen hij somtijds, onheil verkondigend, en offerde men hem krijgsgevangen mannen, die men met de speer doorboorde. Voor zijn paard liet men bij den oogst een haverschoof staan; anders zouden, zoo geloofde men, koren en vee ten ondergaan.

In zijn gevolg dacht men zich in later tijd voornamelijk de Asenzonen, d. w. z. de geesten der goddelijk vereerde dappere voorvaderen, evenals de raven, die hem beschermden, in stormwind heen en weêr vliegend. Terwijl hij oorspronkelijk, bij windstilte, in zijn onderaardsch rijk, in het inwendige der bergen, verblijf hield, waardoor men zijn naam dikwijls met ,,de man der bergen" omschreef, sloeg hij later zijn woning op in de heldere aetherische hoogten van het Westen, daar waar de zon ondergaat : daar was het Walhalla, het paleis der gesneuvelden. Zijn schildmeisjes, de Walkuren, d. w. z. die uit de menigte der verslagenen een keuze deden — oorspronkelijk door het luchtruim jagende wolken — voerden de geesten der dappere, in den strijd verslagen helden, tot hem, den Wal va der, om onder zijne bescherming in het hemelsche koningspaleis, omgeven door groene weiden en het schaduwrijk heilige bosch G1 a s i, d. w. z. de glanzende, een zorgeloos, zalig leven te lijden. Een rijk gedekte tafel stond daar steeds gereed. Door den goddeiijken kok werd het zwarte everzwijn Sahrimni, d. i. zonne-everzwijn, dagelijks gebraden en den helden voorgezet, en iedere» dag werd het weder herboren, om op nieuw den Asen tot voedsel te dienen.

Na het voortreffelijk toebereid maal ging de beker, die oorspronkelijk met met — d. i. een waterige en daardoor tot gisten geschikt gemaakte oplossing van honig van wilde bijen — later met bier en eerst in historischen tijd met wijn gevuld was >-), in vroolijke stemming en door de Walküren voorgeproefd, rond. En nadat, onder gekout en

1) De latere naam van Walhalla als Wingolf, d. i. wijnhuis, is hiervan afkomstig.