is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van reyna, onderzoeken —; dit beteekende iets geheimzinnigs, waarvan het duitsche raunen is afgeleid, dat geheimzinnig fluisteren beteekent. Voor alles, wat men deed of ondernam, was runentooverij, door het aanbrengen van de betreffende zinnebeelden noodzakelijk, wilde men van den uitslag zeker zijn.

Eerst door den invloed der Romeinsche cultuur zijn later uit de tooverteekens de schrijfteekens voortgekomen.

Het gansche bestaan van den zoo bijgeloovigen en door vrees voor geesten steeds achtervolgden neolithischen mensch, al zijn doen en denken werd, evenals tegenwoordig nog bij alle op even lagen cultuurtrap staande, zoogenaamde „wilde" volkstammen, geheel en al beheerscht door deze zoo invloedrijke geesten en door hunne bestrijding door middel van bezwering. Het lied was oorspronkelijk voor hem slechts tooverlied, de in stafrijm gedichte geheimzinnige spreuken waren slechts toover spreuk en, elk schijnbaar tot sieraad dienend voorwerp, dat hij aan een pees of koord om den hals droeg, was niets anders dan een amulet, dat booze tooverij moest afweren en geluk moest aanbrengen. Het bidden, waaronder wij oorspronkelijk een door smeeken overreden moeten verstaan, bestond bij hem ook slechts in het opzeggen van tooverspreuken, waarbij hij zich vóór den heiligen boom, het heilige dier of, wat het gemakkelijkste en daarom het meest in zwang was, voor een bepaalden afgod op den grond wierp. Oorspronkelijk mocht de smeekende en offerende mensch, volgens de geloofsbegrippen van den oertijd, de later tot godheid verheven geesten der voorvaderen niet anders dan in naakten toestand naderen. Men stelde zich immers ook de geesten der afgestorvenen en de goden naakt voor, en tegenwoordig nog heerscht bij de bijgeloovige bewoners van het platteland de overtuiging, dat zulke spoken het op naakte menschen niet gemunt hebben. Eindelijk wordt ook in de tooverkunst aan de cijfers een groote tooverkracht toegekend.

Evenals men vóór iederen maaltijd den ook na den dood nog tegenwoordig gewaanden geest van vader en