is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden, waren zelfs nog tot in den historischen tijd bewoond.

In dit lange tijdperk heeft de bouwkunst groote wijzigingen ondergaan, zich plaatselijk ook op verschillende wijze verder ontwikkeld en zich hier en daar naar de behoeften gevoegd. Zoo treft men bij uitzondering in Zwitserland enkele „Crannoges" aan, zooals zij later in Ierland gebouwd werden. Toch zijn zij er zeldzaam; bijna altijd werden de hutten op een ingeheid paalwerk gebouwd.

In de oudste paalwoningen, die een geringere uitgestrektheid hebben en dicht nabij den oever werden gebouwd, leefde de mensch, zonder kennis van eenig metaal, in den zuiveren steentijd. Zijne steenen werktuigen zijn onaanzienlijk, de bijlen en beitels klein, nauwelijks gepolijst en bestaan bijna altijd uit gemakkelijk te verkrijgen grondstof; de messen en zagen, alsook de uit hoorn en been vervaardigde werktuigen zijn eveneens minder zorgvuldig bewerkt. Uit grove klei, die men met steentjes vermengde om het beter te kunnen bakken, werd het aardewerk vervaardigd, niet

met een schijf, doch vrij uit de hand en in nog zeer primitieve vormen, zonder eigenlijke versieringen. De uit dezen tijd afkomstige potten en schotels, die een dikken wand hebben en tegen een open vuur zeer ongelijkmatig gebrand zijn, bezitten nooit een platten bodem, doch zijn onderaan gewelfd en hebben twee of drie doorboorde handvatsels tot het doorhalen van een koord of dierenpees, later ook een of twee kleine ooren; blijkbaar werd het aardewerk, dat niet neêrgezet kon worden, opgehangen aan houten haken, zooals er een op deze bladzijde is afgebeeld.

18*

Fig. 127. Houten haak om voorwerpen aan te hangen, uit een neolithische paalwoning; aan den vertikalen arm zijn op twee plaatsen aan beide kanten inkervingen aangebracht om hem door middel van wilgeteenen of bastbundels aan de posten der hutten op te hangen. Aan zulke haken werden, behalve de pelskleeding en linnen rokken der paalbewoners, vooral ook het aardewerk en de werktuigen opgehangen. Uit den paalbouw van Robenhausen in het kanton Zürich. (l/6 der natuurlijke grootte.)