is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grazend of den schouder likkend. Deze dieren doen zich als volkomen getemde en aan den mensch gewende runderen voor, met reeds kleiner geworden horens.

De gedachte van den kunstenaar, die dit buitengewoon levendige en zeer natuurgetrouw kunstwerk in gedreven vorm vóór 3500 jaar heeft vervaardigd, is volmaakt duidelijk. Hij heeft ongetwijfeld in een reeks van beelden de afzonderlijke toestanden, die het rund bij zijn wording tot huisdier heeft doorloopen, van de jacht tot zijn gevangenneming en zijne temming, willen voorstellen en hij heeft de afbeeldingen naar zelf geziene voorvallen vervaardigd; want op zulk een denkbeeld zou hij nooit uit zich zelf gekomen zijn. Toen was dus de temming van het forsche, wilde rund nog in vollen gang, doch zij was stellig reeds veel vroeger begonnen, zoodat wij mogen aannemen, dat in het Zuid-Oosten van Europa, in het bizonder in Griekenland, de temming van den oeros omstreeks 2000 jaar v. Chr. is aangevangen. Uit letterkundige bronnen weten wij trouwens, dat Griekenland eenmaal een belangrijke veeteelt had en dat vooral Böotië, Epirus en Arkadië door hun veerijkdom beroemd waren.

Toen men aan de toegangspoort der cultuur, in Griekenland, den oeros eenmaal getemd had en tot huisdier had gemaakt, verbreidde het zich langzamerhand in de steppenlanden tot aan de Zwarte Zee en van hieruit was een zeer oude verbindingsweg voor de verspreiding van die groote cultuuraanwinst geopend, voornamelijk langs den Donau, gedeeltelijk ook langs de Dnjester en Weichsel.

Dit groote, krachtig gebouwde, jongere huisrund, dat, in den aanvang onvermengd naast het oudere turfrund leefde en later ook, zooals te begrijpen is, met laatstgenoemd ras gekruist werd, heeft in den loop der historische ontwikkeling in het geheele oostelijk en noordelijk deel van Europa het oudere, zwakkere ras verdrongen. Van dit jongere rund stamt het noord-europeesche en hollandsche, alsook het zwitsersche gevlekte vee af, waarvan de roodgevlekte Simmentaler en de zwartbonte Greyerzer of Freiburger gevlekte runderen het meest bekend zijn.