is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zwarthalzige ras van Wallis. Van uit Boven-Wallis, waar zij vooral om den Simplon veel voorkomt, verspreidt zij zich langzamerhand over geheel Europa.

Geheel op dezelfde wijze kwam de mensch in het bezit van het tamme schaap, dat het allereerst ontstond in de aan Perzië grenzende steppenlandstreken tusschen de Zwarte en de Kaspische Zee, waar het reeds in prehistorische tijden uit het hier in wilden staat levende steppenschaap, O vis Arkal, werd getemd. Van daaruit verspreidde zich het oorspronkelijk langstaartige dier zoowel naar het Oosten als naar het Westen, en zoowel in Europa als in Afrika zijn achtereenvolgens uitgestrekte landstreken door het Arkalras bevolkt.

In Midden-Europa treden ontwijfelbare sporen van het tamme schaap eerst in het midden van den neolithischen tijd op. In de oudste paalwoningen ontbreekt het nog en tot aan het einde van den steentijd blijven de overblijfselen van dit dier nog schaarsch. Eerst in de bronsperiode worden zij talrijker, hetgeen op een toenemende schapenteelt wijst.

Het oudste schaap van Europa, dat eenmaal ver verspreid was en welks voorkomen tegenwoordig tot zelfs voorbij Silezië is aangetoond, vormt een zeer merkwaardig ras, waarvan de laatste uitloopers nog voor eenige tientallen van jaren in de Bündner-alpen in vrij groot aantal gehouden werden, doch tegenwoordig aan het uitsterven zijn.

Dit zoogenaamde turfschaap, dat L. Rütimeyer Ovis aries palustris heeft genoemd, verschijnt op den bodem van Europa zóó plotseling, dat het hier zonder twijfel als een reeds getemd dier van buiten moet zijn ingevoerd. Het is een zeer klein dier, dat duidelijke kenteekenen van achteruitgang draagt, ten gevolge van slechte verpleging en dat een aan de geit herinnerenden, langen schedel had, waarvan de horens niet rond, doch als die der geit, van scherpe kanten waren voorzien.

Het oudste schaap van Griekenland, dat zeer nauw aan dit turfschaap verwant is, leeren wij uit zeer oude kunstwerken en uit enkele beenderen kennen, die van omstreeks 1500 v. Chr. dagteekenen.