is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Triticum vulgare, var. compositum, twee graansoorten, die weinig opbrachten, en op enkele plaatsen, zooals in Wangen en Robenhausen, ook de egyptische, zg. Mummietarwe of Triticum turgidum, een uit de oude cultuurlanden in Mesopotamië en langs den Nijl naar Midden-Europa gebrachte grootkorrelige soort, met door selectie veredelde, meelrijke vruchtkorrels in dikke aren. Slechts de drie eerstgenoemde, weinig opbrengende tarwesoorten werden ongetwijfeld in den neolithischen tijd in Europa aangeplant, en eerst in het begin van den bronstijd werd door de levendige handelsbetrekkingen met de oostelijke landen aan de Middellandsche Zee de reeds zeer veredelde en veel opbrengende egyptische of mummietarwe als een belangrijke aanwinst aan deze toegevoegd.

Behalve deze drie oorspronkelijke tarwesoorten kweekten de neolithische hakbouwers ook de kleine zesrijige gerst, Hordeum hexastichum sanctum, of de eigenlijke paalwoninggerst, die weinig opbracht, waarbij later de dichte zesrijige gerst, Hordeum hexastichum densum en eindelijk ook de tweerijige gerst, Hordeum dis tichum gevoegd werden. In nog later tijd, toen in het begin van den bronstijd levendige verbindingen met het in cultuur reeds meer gevorderde Zuiden zich begonnen te ontwikkelen, is ook de vroeger in Italië inheemsche of Italiaansche gierst, Setaria italica, verder de gewone gierst, Panicum mi 1 iaceum en een kieinkorrelige linze-soort, Ervum lens var. microsper mum in Midden-Europa ingevoerd. De laatste is, dit zij in het voorbijgaan gezegd, evenals alle peulvruchten uit de landen om de Middellandsche Zee afkomstig.

Niettegenstaande de moeilijke teelt op weinig geschikten boschbodem hebben de paalbewoners uit den neolithischen tijd reeds zeer groote hoeveelheden graanvruchten geoogst. Bij de door brand vernielde en met alle voorraden in het meer verzonken paaldorpen treft men op vele plaatsen zulke ophoopingen van verkoold graan aan, nu eens in enkele korrels, dan weêr tot groote klompen vereenigd, zoodat wij moeten aannemen, dat deze nederzettingen op