is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mocht zijn. Men bereikte dit daardoor, dat men kleine troepen oerossen, Bos primigenius, — niet van den Wisent, Bison europaeus, wiens horens geen halve maan vormen, doch zich vóór het voorhoofd naar binnen en beneden krommen — in omheinde, aan de godin gewijde ruimten opsloot en ze daarbinnen in half wilden toestand tot offeren gereed hield, zonder nog een anderen dienst van hen te verlangen.

Zoo werd, zooals wij reeds hebben medegedeeld, ook het rund, evenals de meeste andere huisdieren, door middel van den eeredienst eindelijk tot huisdier.

Deze maan horens, in het Grieksch Kerata, zijn, evenals in Mesopotamië en Syrië, vanwaar zij als godsdienstige zinnebeelden der maangodin afkomstig zijn,&ook op het grieksche vasteland tot in den historischen tijd, de symbolen geweest der uit het Oosten afkomstige Hera van Argos, die de gedaante van een koe had. En daar, waar de dienst der maangodin, die vruchtbaarheid en gedijen schenkt, onder den een of anderen naam ingan°" vond, werden deze uit klei gebakken maanhorens,&aan wier top men soms nog dierenkoppen vindt aangebracht, als afgodsbeelden der maangodin vereerd. Eerst in den bronstijd is bij andere korthoofdige menschen, die uit het Zuid-Oosten Midden-Europa binnendrongen, met nieuwe cultuuraanwinsten en nieuwe godsdienstige begrippen, in plaats van de vereering van het oudere vrouwelijke beginsel, het krachtige mannelijke beginsel aan het hoofd van den eeredienst getreden. Aan hem, den alle leven voortbrengenden Zonnegod, offerde men, als diens zinnebeeld, het vlugge, krachtige paard, het voornaamste huisdier, dat deze menschen uit het Zuid-Oosten medebrachten en, om het tegen onvoorziene voorvallen, zooals zonsverduisteringen, die offeranden noodzakelijk maakten, altijd bij de hand te hebben, hield men het binnen omheinde heilige ruimten gevangen, zooals de Germanen zelfs nog in den historischen tijd hebben gedaan. Het zinnebeeld van den Zonnegod werd echter de ronde schijf, meer in het bizonder het rad, dat tot aan de invoering van het Christendom, zelfs in veranderde beteekenis tot aan den tegenwoordigen tijd als heilig teeken vereerd werd.