is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuig van metaal, nl. een bronzen bijl van zeer eenvoudigen vorm, kwam tot nu toe uit deze laag te voorschijn. In deze cultuurlaag zijn geen kool- en aschbestanddeelen gevonden, zoodat het waarschijnlijk is, dat deze laatste nederzetting niet plotseling door vuur vernietigd is geworden, doch vrijwillig door de inwoners verlaten en langzamerhand te gronde gegaan is, voordat een eigenlijke metaaltijd zich hier door ruilhandel had kunnen ontwikkelen. En in de bijna 4000 jaren, sedert de plaats door den mensch verlaten werd, heeft zich wederom een turfiaag van 1 M. dikte gevormd en is daarop nog een 30 cM.^dikke laag teelaarde tot ontwikkeling gekomen.

van de ongeveer 30 centenaars dierenbeenderen uit Robenhausen, die door Prof. Ludwig R'ütimeyer, te Bazel, zijn onderzocht en bepaald, zijn 63 verschillende soorten, waaronder de reeds genoemde huisdieren, vastgesteld. Niet alleen moet de jacht, doch ook de vischvangst buitengewoon veel hebben opgeleverd, want, behalve talrijke vischgraten, vond men ook vischschubben, soms in gansche lagen. Van den mensch zelf zijn slechts enkele beenderen bewaard gebleven, nl. de overblijfselen van acht individus, doch nergens een geheel geraamte. Meer dan 50 plantensoorten, doorgaans door zaden vertegenwoordigd.

zijn door Prof. Oswald Heer onderscheiden, bijv. onder de graansoorten twee soorten gerst, drie soorten tarwe, spelt en twee soorten gierst. Doch men v?ncl.n'et slechts de enkele korrels van deze graansoorten dikwijls in groote hoeveelheid, doch ook geroosterd graan, overblijfsels van brij en brood in platte koeken. Blijkbaar had toen reeds de zoo primitief gedreven hakbouw zich belangrijk uitgebreid. Ook onkruiden van het graan ontbraken toen niet; zoo is het voorkomen van Silene

22 *

Fig. 156. Uit vlassnoeren geknoopt kleinmazig net, uit den neolithischen paalbouw van Robenhausen, in het kanton Ztlrich. (2/g der natuurlijke grootte). Behalve deze r.etten met kleine mazen, heeft men hier ook wijdmazige, uit fijn gedraaide snoeren gemaakte netten gevonden, waarvan de mazen in elke richting tot 6 cM. groot waren en die tot het vangen van groote visschen dienden.