is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordig nog op lagen cultuurtrap levende stammen pijnigt en al hunne gedachten vervult, niet van zich kunnen afschudden. Dit was eerst voor den verlichten mensch van den bronstijd weggelegd, wien het eerst mogelijk is geweest, de huiveringwekkende geesten der afgestorvenen, die de menschen van alle kanten omgaven, en aan wie

hij al hetgeen onaangenaam voor hem was, toeschreef,

crp\\f*fA f»n van rif» IfUfrirlpn af t(=> srhpirlpn pn 7P vnllro.

V— _ ^ ~

men uit deze wereld te verdrijven. Deze hoogst gewichtige schrede tot een zelfstandig bestaan van de geesten der afgestorvenen, die voortaan voor geheel onschadelijk gemaakt golden, heeft eerst de invoering der lijkverbranding mogelijk gemaakt. Dit was het oorspronkelijke doel der gewoonte van het verbranden der lijken, die, tegelijk met het gebruik der metalen, hare intrede deed. Men wilde daarmede niet, zooals Dr. Heierli en anderen meenen, de lijken „aan de reinigende macht van het vuur ter vergeving der zonden" onderwerpen, om daarna over de verbrande overblijfselen een grafheuvel, als herinneringsteeken aan den doode, op te richten, doch met de algeheele vernietiging van het lichaam door verbranding meende men ook de daarin wonend gedachte geest, zoo niet geheel en al te vernietigen, dan toch geheel onschadelijk te maken, door hem over te brengen naar het schimmenrijk, waar alle bewustzijn ophoudt en vanwaaruit alle invloed op de levenden onmogelijk is.

Fig. 165. Uit steen gemaakte knoopvormige voorwerpen,uit het in de vorige figuur afgebeelde graf van Glis, in het kanton Wallis (uit Heierli, Urgeschichte der Schweiz).

Terwijl bijv. de Myceners, de bewoners der landen om de Aegaeïsche Zee, in den tijd van 1500— 1000 jaar v. Chr., hunne dooden nog begroeven en wel gedeeltelijk met zeer kostbare maskers, die men hen vóór het aangezicht hond. heb¬

ben de latere Grieken reeds lang vóór het ontstaan der heldendichten van Homerus hen verbrand, met de uitdrukkelijk daaruit op te maken bedoeling, hen daardoor den terugkeer naar de bewoonde wereld af te snijden, hen