is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zijn schuitje over den Acheron, den doodenstroom, te brengen; ter zijner belooning gaf men den dooden het noodige kleingeld, den o bol os, i) mede, en legde hen dit muntstuk in den mond. Over den Acheron en den Styx heen kon geen enkele geest meer in de wereld der levenden terugkeeren, om de menschen te plagen. Als bleeke schimmen, wien elke invloed op het doen en laten der menschen ontnomen was, huisden zij nu in het rijk van Hades. Alleen wanneer zij van het warme bloed der offers, die men hen op aarde bracht, gedronken hadden, keerde een oogenblik een vonk van het vroegere leven in hen weder, om dadelijk weêr uit te dooven. Daarna keerden zij tot hun vroegere apathie en gebrek aan deelname aan alles wat op aarde gebeurt, terug. Door deze verwijdering van den zoo diep gevreesden invloed der dooden op de levenden werden de deuren der beschaving wijd geopend, en een nieuwe tijd brak aan voor den ten einde loopenden neolithischen tijd in Europa.

1) Grieksche munt, van de waarde van het zesde deel van een drachme.

Noot v. d. bew.