is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Golf van Lyon, een zoodanige menhir van zandsteen opgesteld, die een vrouwelijke geest, zoo men wil, een vrouwelijke godheid voorstelt, wier borsten door twee half kogelvormige verhevenheden zijn aangeduid. Om den hals schijnt het afgodsbeeld een halsband te dragen en onder de zeer slecht uitgevoerde armen ziet men een hakwerktuig van de eenvoudigste soort, dat tot het behakken van den grond voor den verbouw van voedergewassen gebezigd werd. Deze vrouwelijke figuur schijnt dus een primitieve godin van den akkerbouw voor te stellen.

Veel duidelijker uitgevoerd en beter als afbeeldingen van goden herkenbaar zijn de zandsteenbeelden van Les Maurels, die eveneens in Zuid-Frankrijk, in het departement Aveyron, een weinig ten Noord-Westen van de vroeger genoemde vindplaats Collorgues, gevonden zijn en waarvan wij in fig. 183 een afbeelding geven. Het eene stelt voor een mannelijken fetisch, met lijfgordel en bandelier en gewapend met pijl en boog en moet als een primitieve god der jachtlustige mannen van den bronstijd beschouwd worden; het andere is een vrouwelijke fetisch, gekleed in een langen geplooiden rok, die met een gordel bijeengehouden wordt, en versierd met een aantal halsbanden ; op den rug schijnt een tatouage te zijn aangebracht. Later zijn uit deze ruwe fetischen steeds fraaiere beelden voortgekomen, die ook met hoogere godsbegrippen verband hielden, totdat eindelijk de onvergelijkelijke schoone beelden der Grieken ontstonden, welke als kunstproducten onze volle bewondering vorderen. Toch vorderde een zoodanige vooruitgang vele eeuwen, en mochten om er toe te geraken, behalve technische vaardigheid en kunstzin, de noodige goede metalen werktuigen niet ontbreken, waarover men in de tijden, waarmede wij ons in dit hoofdstuk bezig houden, nog niet beschikte. Zoo was men in den tijd der laat-neolithische dolmen-bouwers nog niet in staat, aan de menhirs een menschelijk uiterlijk te geven. Voor hen was het voldoende, dergelijke eenvoudige monolithen op te richten, en de bevolking wist niettemin zeer goed, welken geest de fetisch of het afgodsbeeld tot huisvesting diende. Wij kunnen hunne namen en hunne