is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat deze zich zeer goed laat reconstrueeren. De buitenste kring van 88 M. doorsnede bestaat uit 30 vierkant be-

hakte monolithen, ieder van 4.4 M. hoogte en 1.5 2 M.

dikte, die door evenveel zware deksteenen tot een gesloten kring met elkander verbonden waren. Deze deksteenen grepen door uitsteeksels in elkander en waren aan de einden op de beide pijlers, die hen droegen, uitgehold.

In dezen wijden kring bevond zich een tweede kring van kleinere tot 2 M. hooge, onregelmatig gevormde steenen, en binnen deze kegelvormige steenen stond het monumentale hoofdstuk, nl. een naar de zijde van den ingang open kring van 5 zg. trilithen, waarvan nog slechts twee bewaard zijn gebleven. Deze trilithen bestaan of bestonden uit een zwaren, aan de einden uitgeholden deksteen, gedragen door twee hooge pijlers; aan weerszijden van den ingang zijn deze trilithen 5 M. hoog, de daarop volgenden 6 M. en de middelsten zelfs 7 M. Als vierde kring volgde een rij kleine, kegelvormige steenen met een opening, die toegang verleende tot de heilige plek, waarin, tegenover den ingang, de 4 M. lange altaarsteen lag.

De betrekkelijk kleine kegelvormige steenen van" den binnensten kring, die slechts 2 M. uit' den bodem te voorschijn komen, bestaan, in tegenstelling met al de overigen, uit een blauwachtig granietgesteente, dat stellig uit Bretagne, zijn naastbij gelegen vindplaats, op vaartuigen van niet geringe afmetingen moet aangevoerd zijn, eerst over zee en verder het riviertje Avon op, waarna de steenen door voortrollen op stukken hout ten slotte op de plaats hunner bestemming gebracht werden. Dat men de steenen, die het allerheiligste omsloten, over zóó grooten afstand heeft vervoerd, bewijst, dat Stonehenge een hoogst heilige plaats voor godsdienstige samenkomsten geweest is, voor wier waardige versiering men de grootst mogelijke moeite heeft over gehad. Een ringvormige'gracht schijnt het heilige tempelgebied van de buitenwereld te hebben afgesloten.

Men doet in Engeland tegenwoordig al het mogelijke, om Stonehenge voor verder verval te behoeden, door voorover gevallen steenen weèr overeind te zetten!