is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog, omdat de onderwerping onder de heerschappij van een machtigen koning dezen vrijheidlievenden mannen niet behaagde — op hunne drakenschepen, voornamelijk de fjorden van Noorwegen, uitvoeren, om westwaarts langs de kusten op roof uit te gaan, of ook wel om op vele plaatsen, na de onderwerping der inwoners, zich blijvend te vestigen. Zoo hebben de koene Noormannen, niet alleen in het Noorden van Frankrijk, dat in de provincie Normandië nog de herinnering aan dezen tijd bewaard heeft, doch ook in het Zuiden van Engeland, Sicilië en het Zuiden van Italië, blijvende rijken gevestigd, het vergelegen IJsland en Groenland bevolkt en in Winland zelfs den Amerikaanschen bodem betreden. Ook naar het Oosten trokken zij, als Ruotsi, d. w. z. roeiers — waaruit later de naam Russen ontstond — door de OostZee en met hunne roeibooten voeren zij alle grootere, bevaarbare rivieren op, om te rooven of ook wel om er zich te vestigen en op deze wijze ware staten te vormen. Zoo moet men ook de stichting der handelsplaatsen Kiew en Nowgorod, die later tot grooten welstand geraakten, aan hen toeschrijven. Zelfs tot Constantinopel drongen zij door, waar wij hen in de lijfwacht der byzantijnsche keizers aantreffen.

3000 jaren vóór deze Noormannen hebben hunne voorvaderen, nl. de Oergermanen van Zuid-Zweden en der west-baltische landen, eveneens langs de kusten varend, en de rivieren binnendringend, zich over West-Europa en de kuststreken van het westelijk gedeelte der Middellandsche Zee verspreid. Dit moedige en ondernemende edelvolk had op de vischvangst in de gemakkelijk bevaarbare stroomen van zijn vaderland en in de kalme Oost-Zee, de scheepvaart en het hanteeren van roeiriem en zeil geleerd. Dit vele eeuwen achtereen uitgeoefende bedrijf was de beste vormschool, om dit volk in staat te stellen, koen de stormachtige zeeën te trotseeren, zijne rooftochten steeds verder naar het Westen en het Zuiden uit te strekken en door de rivieren zelfs het land binnen te dringen. Aldus heeft dit slankgebouwde, schrandere volk met blonde haren en blauwe oogen zijne in het Noorden tot zóó grooten bloei