is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kelten, die waarschijnlijk het eerst de menhirs tot ware vergaderplaatsen voor het uitoefenen van den eeredienst hebben aaneengevoegd, doch in het bizonder ook, in het begin van den metaaltijd, de cromlechs voor hunne godsdienstige bijeenkomsten hebben gebouwd — in een tijd nl. toen in het Noorden bij de Germanen het bouwen van megalithische gedenkteekenen reeds in onbruik was gekomen.

Van het Zuiden naar het Noorden, dus in omgekeerde richting als de dolmen bouwers, wier megalithische producten en geheele overige cultuur in het Noorden het zuiverst optreedt — als het onomstootelijk bewijs voor de meening, dat hier hun oorspronkelijk vaderland geweest is — verbreidde zich later de nieuwe cul-

tuurstrooming, die tot den metaaltijd voerde en daardoor een geheel nieuwen tijd voorbereidde.

Fig. 102. Geslepen vuursteenbijl van den meest voorkomenden vorm, afkomstig van de megalithische dolmenbouvvers van Denemarken. (2/g der nat. grootte).

Uit West-Azië drong de nieuwe cultuurbeweging langs de oude handels-

Ufon'ön ïmnrnnrMQUilr /•!/-*

ö ' v vyv/i iiuiuv>iijiv u\^

rivieren en de laagvlakten, van het Zuid-Oosten naar het Noordwesten tot het geheele europeesche vasteland door. De dragers dezer cultuur waren, in tegenstelling met de langhoofdige blonde Germanen, korthoofdige Aziaten met donker haar, die uit hun vaderland, de oeroude cultuurlanden van Klein-Azië, nevens nieuwe cultuuraanwinsten, zooals het paard en den wagen, en nieuwe opvattingen en godsdienstige gebruiken — als het onschadelijk maken der tot hiertoe zoozeer gevreesde geesten der afgestorvenen door lijkverbranding — de eerste gereedschappen uit metaal naar Europa brachten. Deze gewichtige vooruitgang heeft natuurlijk, bij het nog zoo geringe verkeer in die tijden, zeer langen tijd noodig gehad, om uit Klein-Azië, van stam op stam overgaande, zich over geheel Europa te verspreiden.

Het oudste voor allerlei werktuigen en wapens gebezigde metaal, dat de bewoner van Klein-Azië, — be-