is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Oud-Egyptisch een taal was der rijkste homonymie en synonymie. Door de volgende beperking worden wij echter tot een goed begrijpen wat nader gebracht: niet alle woorden met verschillende beteekenissen heeft men in al deze beteekenissen gelijktijdig en op de zelfde plaatsen gebruikt; niet overal is hetzelfde voorwerp in denzelfden tijd van een zóó rijke nomenclatuur voorzien geweest. Wij staan hier dus op geschiedkundigen grond voor het verschijnsel van de vorming eener volkstaal uit oude familietalen.

Geen der familiën heeft zich vroeger bij het kiezen der klanken voor de begrippen tot de anderen gewend. Ieder is daarbij zelfstandig te werk gegaan en was slechts door het algemeene beginsel met de anderen verbonden. Eerst hebben nu kleinere groepen van menschen, die verschillende familietalen spraken, op de markten, waar de verschillende familiën der landstreek ter wille van het ruilverkeer samenkwamen, den woordenschat, die door het onderling verkeer verkregen was, in omloop gebracht. Zoo heeft langzamerhand op steeds grooter schaal zulk een wijze van uitwisseling van woorden plaats gevonden, tot eindelijk het voor ons onbegrijpelijke beeld eener taai was ontstaan, waarin elk woord allerlei beteekenissen had en waarin men elk voorwerp op verschillende wijzen kon aanduiden, al zal in de praktijk niemand deze geheele taal goed meester zijn geweest.

loch moeten wij ons, niettegenstaande deze beperkingen, bij onze begrippen van een taal verwonderen, dat men zich met een dergelijke verstaanbaar heeft kunnen maken! Als wij trachten, dit te verklaren, komen wij tot de overtuiging, dat de menschelijke taal, zelfs in dien tijd, toen zij reeds geschreven werd, nog zeer onvolmaakt was. Het oud-egyptische schrift laat den kenner omtrent den klank van het geschreven woord niet in twijfel, doch de schrijver wist, dat de klank alleen den lezer het begrip \ an de zaak niet kon aanbrengen. Hij voegde daarom aan de naar den klank geschreven woorden nog een teekeninc toe, die den lezer aanwees, in welke groep van begrippen