is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan een anderen telegrafist geeft, met wien hij wil spreken, ten einde hem er opmerkzaam op te maken, dat nu eene mededeeling gaat volgen; de mededeeling zelve werd nu door gebaren uitgedrukt. Langzamerhand echter nam door voortgezette keuze de uitroep zelf de mededeeling in zich op, en de daarop volgende gebaren dienden slechts tot verduidelijking. Zoodoende is het ten slotte mogelijk geworden, zooals vooral het streven der ontwikkelden is, om nog slechts door woorden, zonder begeleidend en verklarend gebarenspel, te spreken; doch aan deze opgave kan slechts een zeer hoog ontwikkelde taal voldoen.

Ook de t o o n van het gesproken woord behoort tot deze categorie der tot verduidelijking dienende hulpmiddelen der taal, gelijk hij clan ook oorspronkelijk als uitdrukking van opgewondenheid meer dan tegenwoordig op den voorgrond trad. Ook hij heeft eenzelfde geschiedenis als de gebaren. De natuurmensch kan een verwijtend, hard woord slechts op den overeenkomstigen toon der opgewondenheid uitschreeuwen; het kwetsen met zacht klinkende woorden geldt als toon der beschaving. Zoodanige hulp van den toon hebben ook de zoo oude talen van Oost-Azië in hooge mate noodig. Zoo drukt men in het Chineesch, Siameesch en in alle eenlettergrepige talen door hetzelfde woord meerdere, somtijds zeer verschillende begrippen uit. Slechts door de verschillende toonhoogte, waarop dezelfde klank wordt uitgesproken, worden deze van elkander onderscheiden, zoodat voor een vreemdeling de grootste oefening noodig is, om de fijne, voor een ongeoefend oor nauwelijks merkbare verschillen in toon niet alleen goed te grijpen, doch ook zóó te beheerschen, dat de menschen tot wien hij spreekt, hem goed verstaan en hij geen onzin uitbrengt.

Bij deze groote verscheidenheid van klanken voor het zelfde begrip kon echter de zich ontwikkelende volkstaal niet blijven staan. Voor voorwerpen, die in het onderling verkeer pleegden genoemd te worden, moest reeds vroeg de keuze der woorden zich beperken. Als een stam bijvoorbeeld andere stammen aan zich onderworpen had, noemden de verschillende familiën hun gemeenschappelijk