is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vuur, dat door sluwe dieren of menschen aan den Goden uit de hemelruimte ontstolen is geworden. Dezen diefstal beging, volgens de grieksche sage, zooals bekend is, de Titan Prometheus, d. i. de vooruitdenkende, die de gloeiende vonk, welke hij aan de Goden in den Olympus ontstal in de Narthex, den hollen stengel van een aan de scheerling verwante schermbloemige plant, de Ferula communis, op de aarde naar de menschen bracht. Tot straf voor die daad werd hij op bevel van den vertoornden Zeus aan den Kaukasus vastgeklonken, waar de voo-el van den vader aller goden, de adelaar, hem iederen da<r de telkens weder aangroeiende lever uit het lichaam at, totdat Herakles hem eindelijk bevrijdde, en hij als raadgever in den Olympus werd opgenomen.

Gelijkluidende vertellingen van het aan de Goden ontstolen vuur treffen wij bij de meeste volken aan, doch wij kunnen er niet verder bij stilstaan. Al deze sagen willen slechts aantoonen, dat de mensch zich niet zelf het vuur verschaft heeft, dat het veeleer wederrechtelijk in zijn bezit is gekomen en het aan de Godheid toebehoort, die het in den bliksem handhaaft en het vrijwillig niet weggeeft.

Alle dieren toonen de grootste vrees voor de flikkerende knetterende vlam. Alleen de menschapen leggen er een opvallende belangstelling voor aan den dag eifwe mo^en aannemen, dat ook de oermensch dit gedaan heeft Ije eigenschappen van het vuur leerde hij bij toeval kennen, als het door een bliksemstraal in de dorre steppe of aan een vermolmden woudreus ontstoken werd, of ook wel als het bij een vulkanische uitbarsting door verkoold hout werd aangeblazen. Hoewel hij eerst de vurige tonden ontvlood, die ook hem dreigden te verdelgen, toch keerde hij, nadat de vlammen waren uitgedoofd, nieuwsgierig naar de rookende brandplaats terug, waar hij nog menio- dier een weinig verschroeid of gebraden aantrof, dat hij als een zeer welkome buit verorberde. Niet alleen dat dit door het vuur veranderde en tot stolling gebrachte vleesch hem buitengewoon lekker smaakte, doch hij leerde tevens, dat deze behandeling door het vuur, welke wij braden noemen, het vleesch meerdere dagen tegen verrotting