is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de d!^en' dieu men buit denkt te maken, zoo getrouw mogelijk in al hunne eigenaardige bewegingen en gewoonten worden nagebootst, gelijk deze ook z*oo namvkeunV mogelijk geteekend moeten worden, om de tooverkiach?

e hen in de macht des menschen moet brengen zoo sterk mogelijk te maken — evenzoo bestaat er'ook oorspronkelijk nergens profane tooi, die niet gelijktijdig ook tooverij ten doel heeft

£menmen ï °° °?i' a"eS Wat om hals' lendenen, armen en beenen wordt gehangen, moet eigenlijk in dé

eerste plaats slechts dienen tot tooverij en tegentooverii •

eerst op een lateren ontwikkelingstrap treedt de gedachte

aan tooverkracht meer en meer op den achtergrond, en

dienen de versierselen uitsluitend tot lichaamstooi.

raagt men aan een Papoea van Nieuw-Guinea. — den

eiTon6"^001^ i^er Van T" noS a's 'let ware in den steentijd op den cultuurtrap der bewoners van Europa uit den

eolithischen tijd levenden volksstam — waarom hij bijv

aan 1 ? T T den fkasuaris of een stuk daarvan hals han t ^ oombast °f aan een dierenpees om zijn

snelhe H antw°ordt hij, dat hij daardoor de

snelheid van den kasuaris hoopt te erlangen. De gedachte aan lichaamstooi ligt dus bij hem nog

held van ? ^ 2'chzelf bezweren, teneinde de snelheid van dezen grooten vogel te verkrijgen en des te

beter den begeerden buit te kunnen najaden.

m deze redenen, en niet eerst uit pronkzucht, zijn onze

voorvaderen van den laatsten tusschen-ijstijd begonnen

tooien^"' ' beenstukken en a'idere zeker niet

len vo , °m te hangen> om daardoor

npn ij j e" nUtt'ge tooverkracht te kunnen uitoefenen' J; i j Geu beJret?tand omhinS, waarvan hij vooraf heen Tl doorboord had, om er een peesdraad doorheen te kunnen halen, wenschte de kracht van een beer te verkrijgen en wie hondetanden droeg, hoopte, door magische werking den speurzin van den hond te ver-

hefwiïd.Van gr°°te WaardG bij het °PsP°ren van

Ook de maskers, die bij de doodendansen der primi-

28 *