is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets conventioneels ; later stellen zij zekere duiveltypen voor met bepaalde attributen en ten slotte worden zij gewone maskers voor dansers en tooneelspelers.

\ nnl-tfonn 1 •• •. 1

ii^niaua vcnuuciienen zij nooit de geheimzinnige rol, die zij oorspronkelijk hebben gespeeld.

Evenals het masker speelt ook het snorrend hout bij doodenfeesten, tooverijdansen en vele andere bezweringsplechtigheden der primitieve volken, vooral ook bij regentooverij, een belangrijke rol. Het geheimzinnig ruisschen, dat bij het snel ronddraaien werd teweeggebracht, goldt voor de stem der geesten en duivels, die men dacht te bezweren. Met het masker en het snorrend hout verjaagt men, volgens het geloof der primitieve menschen, ook de ziektegeesten of verdrijft men, als de zieke gestorven is, zijn geest uit de hut, waarin hij gewoond heeft en verhindert men hem, de levenden te plagen, of het hen op een of andere wijze lastig te maken.

Als men bij tooverijdansen dierenmaskers vóór het gezicht bindt, wil

men zijn totem, zijn wapendier verheerlijken en daardoor zich en den ganschen stam, waartoe men behoort, en die dit totem voert, geluk en een bestendig welzijn, als ook voortdurend welslagen bij alle ondernemingen verzekeren. Het geloof aan totems, het totemisme, dat bij alle volken op lagen cultuurtrap heerscht, gaat terug

rig. 185. Twee schedelmaskers uit Nieuw-Pommeren, Melanesië, in het bezit van het museum te Bremen. Aan deze meest primitieve maskers, die men kent, werd beproefd, tegen den schedel van den afgestorvene een gezicht te modelleeren, dat den vroegeren eigenaar zooveel mogelijk gelijken moest. (Bibliogr.

Instituut).

tot de oudste, matriarchale, d. w. z. onder het moederrecht levende familie,, waarin, zooals wij reeds hebben uiteengezet, niet de man, doch de vrouw, als de moeder der door haar grootgebrachte, om niet te zeggen opgevoede,