is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijft hechten, het warme bloed en het nierenvet het beste offer geweest, dat men tot verzoening aan kwaad gezinde geesten der afgestorvenen, later ook aan de godheid in het algemeen, bracht. Daar de levenden er zooveel van hielden, nam men aan, dat het ook den tot goden verheven geesten der afgestorvenen voortreffelijk moest smaken, moest verzadigen en hen in goeden luim moest brengen' waardoor hun, den verschaffers van die heerlijke gerechten' bij alle ondernemingen geluk en voorspoed deelachtig zouden worden.

Zoolang de mensch nog bijna uitsluitend van dierlijk voedsel leefde en in het noorden was hij eerst nog bijna uitsluitend daarop aangewezen — had hij nog geen behoefte aan zout of andere kruiderij. Eerst toen hij door de teelt van broodvruchten meer en meer planteneter werd, kreeg hij een onweêrstaanbaar verlangen naar keukenzout' tot kruiding van zijn voedsel. De bekende physioloog Prof Gustav von Bunge, te Bazel, heeft deze instinktma* t'ge behoefte aan keukenzout door het physiologische feit weten te verklaren, dat de kalirijkdom van het plantenvoedsel de oorzaak is van de behoefte, die alle planteneters, evenals de menschen, die bijna uitsluitend van plantenkost leven, aan keukenzout blijken te hebben — welke behoefte nog bij de oude offergebruiken der Grieken en Romeinen te voorschijn komt, daar de dieren der goden steeds zonder zout, de veldvruchten daarentegen steeds met zout moesten worden geofferd, evenals de mozaïsche wet den Joden uitdrukkelijk gebood, de aan het plantenrijk ontleende offergaven met zout, doch het vleesch zonder zout aan hunnen God te offeren. Wanneer toch door het voedsel aan het dierlijk of menschelijk lichaam een kaliumzout wordt toegevoerd, heeft in het bloed een omzetting van het kaliumzout in het overeenkomstige natriumzout plaats, dat door de nieren wordt uitgescheiden. Dit verlies van natrium, dat dus het organisme bij toevoer van een kaliumzout ondergaat, maakt een overeenkomstige toevoer van chloornatrium, d. i. van keukenzout, noodiv om het geleden verlies te herstellen. Daardoor'laat het zich op eenvoudige wijze verklaren, dat menschen en