is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien. In den regel trekt men twee kleederen boven elkander aan, waarvan het bovenste van een muts is voorzien, die men bij koud en nat. weêr over het hoofd haalt. Op een vaart op de open zee, in den kajak, trekt men, tot beschutting tegen de stortzeeën, een gladden zeehondenpels er over heen, die het water niet opneemt, en daaronder dragen zij, om het water volkomen af te houden, ook nog een hemd uit zeehondendarmen genaaid.

Het grootste sieraad van den Eskimo is de tatoueering, die men voornamelijk op de onbedekte lichaamsdeelen, zooals de kin, de wangen, de handen, doch ook op de voeten aanbrengt. De moeders volbrengen deze operatie aan hare kinderen, vooral aan de meisjes, als zij nog jong zijn, door een met roet zwartgemaakten draad door de huid heen te trekken, waardoor blijvende zwarte strepen ontstaan.

Bij eene begroeting wrijft men als teeken van genegenheid de neuzen tegen elkaar. De beide geslachten leggen tegenover elkander, tenminste uiterlijk, een groote schuchterheid aan den dag; ongehuwde meisjes hebben ook zeer zelden kinderen ; deze komen echter dikwijls bij jonge weduwen en verstooten vrouwen voor, die veel vrijer leven dan gehuwde. De mannen plegen hunne vrouwen gaarne te ruilen of ook wel tegen gepaste vergoeding aan ongehuwden uit te leenen. Wie er toe in staat is, neemt meerdere vrouwen, die voor hem moeten werken; zelden hebben een aantal mannen wegens groote armoede te samen eene vrouw. Zonder verdere formaliteiten vereenigt men zich en scheidt weêr van elkander. De kinderlooze vrouw wordt als een nutteloos voorwerp beschouwd, daarom door den man verstooten en is aan de algemeene verachting prijsgegeven. Hen bizondere wensch is het, een zoon te hebben, die eenmaal als zeehondenjager de steun van den ouderdom zal zijn. De vrouwen baren gemakkelijk en zonder eenige hulp, zoogen hare kinderen drie tot vier jaren, zoodat het kindertal beperkt blijft. Alleen in moeielijke tijden worden de zuigelingen uit gebrek dikwijls gedood. N11 eens zet de moeder de kleine op een afgelegen plaats neêr en geeft het aan de koude en aan den