is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hongerdood prijs, dan weer Iaat zij het den verstikkingsdood sterven. Als het twijfelachtig is, of een kind&in leven zal blijven, doodt men het eveneens. Doorgaans doet dit de vader; in een geval deed de moeder het, en zij werd om haren moed geprezen.

De ouders laten de kinderen, die zij innig liefhebben zonder eenigen tucht opgroeien, en toch treft men bij hen niet die luwheid en bandeloosheid aan, die de kinderen van andere volken zoo dikwijls kenmerken. In den regel doen de jongeren hun best, zich tegenover de ouderen volgzaam en bescheiden te gedragen. Zoodra de knaap kan loopen, wordt hij door den vader in de hanteering der wapenen en in het roeien onderwezen. Als hij 15 jaar is geworden, moet hij zelfstandig ter zeehondenjacht gaan, op zijn twintigste jaar zelf zijn wapens en zijn boot vervaardigen, en mag hij een vrouw nemen en een eigen huishouding beginnen. Evenzoo moet het meisje van haar veertiende jaai af haar moeder in alle huiselijke bezigheden helpen, waarna zij dan, na behoorlijke oefening in de werkzaamheden der vrouw, aan een man tot vrouw wordt gegeven. De jonggehuwden wonen bij de ouders van den man in, zoolang deze leven. De schoonmoeder bestiert de huishouding, waarin hare schoondochters haar, als dienstboden, moeten bijstaan. Van haar huwelijk af tot aan haar dood is het leven der vrouw een keten van vrees, ellende, arbeid en kommer zonder einde. Zij is de slavin van den man, een werkdier, op welks schouders niet alleen alle huiselijke bezigheden, zooals slachten, kooken, looien, het maken der kleederen en van het 'schoeisel rusten, doch ook voor het oprichten der zomertenten en het bouwen der winterwoningen moet zorgen. De man voert alleen het materiaal er voor aan; hij meent dan zijn taak volbracht te hebben. Evenzoo doet hij met den opbiengst der jacht. De man vangt, zooals reeds gezegd, alleen het wild, doch het verdere is het werk der vrouw, en het zou voor hem zelfs een schande zijn, als hij bijv. den door hem gedooden zeehond ook maar uit het water aan land ging brengen; ook dit is vrouwenwerk, waarmee hij niets te maken wil hebben. Wanneer