is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruik der vingers helpt hen uit de onzekerheid. TwintiV drukken zij uit door hunne vingers en hunne teenen bïi elkander te brengen; verder reiken hunne begrippen van hoeveelheden met. Zij zijn bizonder handig in het teekenen en graveeren van allerlei figuren; de bewoners der Hurnboldt-baai teekenden, toen Nederlandsche zeevaarders hen papier en potlood gaven, met vaste hand visschen en vogels. Door deze van oudsher beoefende kunst hebben zij een zoo groote vaardigheid en zin tot versieringen van allerlei aard gekregen, dat zij elk stuk hout, dat voor langdurig gebruik moet dienen, met fraai gesneden versieringen overladen, o. a. handvatsels van werktuigen de voorstevens hunner prauwen, afgodsbeelden enz & '

Al deze versieringen, die oorspronkelijk in rechte en eerst op een hoogeren trap der ontwikkeling, in kromme'lijnen met scherpe stukken van schelpen of met steenen messen werden ingekrast of ingesneden, zijn voortgekomen uit de afbeelding van gestylleerde menschen, dieren, plantenfio-uren en andere natuurvoortbrengselen en hadden oorsprone ijk ten doel, het betreffende natuurvoorwerp te betooveren1 of te beheksen ; later dienden zij als zinnebeelden, en ten slotte werden zij uit louter genoegen in allerlei versieringen en sierlijke krullen aangebracht. Ook hier zijn dus alle kunstuitingen voortgekomen uit de vrees voor tooverii en geestenspokerij en uit de daardoor opwellende zucht om tegentooverij te verkrijgen, en eindelijk uit het streven om de voorwerpen zijner wenschen, als de jachtdieren' waarvan men leven moet, door bizonder sterke tooverii te beheksen en daardoor in zijn macht te brengen. Lanes groote omwegen ging de magische beteekenis eindelijk verloren en schiep men als doel en middel tegelijk — uit een steeds grooter wordende begeerte, om vormen na te bootsen — kunstwerken, die steeds voortreffelijker konden worden gemaakt, totdat ten slotte meesterwerken, als die der oude Grieken, uit de handen van eenvoudige handwerkslieden te voorschijn kwamen. Daarbij heeft natuurlijk steeds de grondstof aan de techniek den weggewezen, die gevolgd moest worden, totdat eindelijk de voor elk volk kenschetsende stijlvormen ontstonden.

31 *