is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen, want deze beschouwen arbeid als de grootste straf, die hen tebeurl kan vallen. Deze slaven, over wie hunne meesters het recht op leven en dood hebben, zijn gevangenen, volwassenen zoowel als kinderen, die op rooftochten van de naburige stammen buitgemaakt, zelden door koop verkregen zijn. Bij vele stammen, die tot rooven te vreesachtig of tot koopen te arm zijn, is hun aantal echter gering. Terwijl onder de leden van een zelfden stam kuischheid een der hoofdeigenschappen is en op vele plaatsen echtbreuk zelfs met den dood gestraft wordt, worden de gevangen vrouwen en meisjes als slavinnen misbruikt, hoewel de kinderen, die er door geboren worden, bijna als de wettige kinderen behandeld worden.

De man is het hoofd van het gezin en zijn bevelen worden door vrouw en kinderen stipt opgevolgd. Zaken, die de in een dorp bijeenwonende stamleden betreffen, worden in openbare vergaderingen behandeld. Het opperhoofd, dat uit de oudsten wordt gekozen, heeft maar weinig te zeggen en onderscheidt zich in het dagelijksch leven in geen enkel opzicht van den onaanzienlijksten dorpbewoner. De leden van den stam volgen zijne bevelen op, wanneer deze hen goed voorkomen, en voor het overige doet ieder wat hij wil. Overal bestaat nog het ouderwetsche vrouwenrecht, hoewel de vrouw in het maatschappelijk leven geen waarde heeft. Zij is het lastdier en de slavin van den man; alle arbeid, voor zoover deze niet door slaven wordt verricht, is aan haar opgedragen. Zelfs aan de vischvangst, die overigens het werk der mannen is, moet zij deelnemen; dat zij bovendien nog den hakbouw drijft, het eten kookt, het aardewerk bakt en de kinderen verzorgt, spreekt van zelf. Ten einde nu, bij deze overlading met werkzaamheden, niet al te zeer door moederlijke zorgen geplaagd te worden, achten de Papoea's twee kinderen meestal voldoende en gaan verdere vermeerdering tegen. Worden toch nog kinderen geboren, dan buigt men, vooral als zij van het vrouwelijk geslacht zijn, bij de geboorte eenvoudig het hoofd naar voren, waardoor de hals gebroken wordt. Monstreus geborenen en tweelingen worden dadelijk ter dood gebracht. In zoodanige