is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerbrood, is met een spits dak overdekt en verrijst, evenals de overige woningen, op palen uit zee. Van hieruit is de voorzijde van de karriwarri door schermen en schutten onzichtbaar gemaakt; door grashalmen, die vóór den ingang hangen, worden nieuwsgierige blikken belet, te zien wat er binnen gebeurt. Een plattegrond, gemaakt uit veerkrachtige planken, wordt als dansplaats gebruikt en bevindt zich vóór de karriwarri.

Binnen in de karriwarri heerscht geheimzinnige schemering. Op den bijna ronden vloer zijn hier en daar haardsteden aangebracht, van een groot koraalblok gemaakt, waarop hout ligt te smeulen. Aan een grooten paal in het midden hangen de heilige fluiten en trommen, die bij den dienst een groote rol vervullen. Voor het bespelen dezer fluiten is een langdurige oefening noodig „daar geen valsche of verkeerde tonen in de karriwarri mogen gehoord worden." Behalve met nog meer dergelijke instrumenten is de muur behangen met kaken en schedels van varkens en van schildpadden, pijlen, bogen enz. In de karriwarri wordt liefst fluisterend gesproken.

Bij den dienst, door genoemden schrijver uitvoerio-er verhaald dan wij hier kunnen navertellen, speelt de dalis begeleid door de tonen der heilige fluiten — steeds vlugger na elkander door twee tegenover elkaar staande Papoea's voortgebracht — en door trommelslag en gezang, een groote rol.

De dienst eindigt, zooals altijd bij dergelijke geheimzinnige bijeenkomsten, met een algemeene smulpartij.

Hoewel de schrijver de beteekenis van de vertooning niet vertelt en deze blijkbaar niet te weten is kunnen komen, lijdt het geen twijfel, dat we ook hier te doen hebben met een ceremonie tot bezwering der zoozeer gevreesde geesten.

Wanneer een Papoea sterft, wordt de korwar door de nabestaanden met heftige verwijten overladen, dat hij den dood van zijn beschermeling niet verhoed heeft, waarna het verplichte weeklagen en schreien der huisgenooten, vooral der vrouwen en kinderen een aanvang neemt, zonder dat zelfs een enkele traan der smarte wordt vergoten.

J