is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

Met alle sieraden, die de gestorvene bezat, wordt het lijk getooid en op den grond, met de voeten in de asch van het haardvuur, neergelegd. Vervolgens wordt het, nadat een spijs- en drankoffer gebracht is, ter verzoening van den in de nabijheid van het lichaam gewaanden geest, in boombast gewikkeld en met eenige wapens en werktuigen in een 1 tot 1.5 M. diepen kuil neergelegd, waarna men het graf dichtwerpt en dit van een beschuttend dak voorziet. Een nieuw gemaakte korwar plaatst men er midden op, in de stellige verwachting, dat de geest van den doode zijne woning daarin zal opslaan. Onder inachtname van zekere tooverplechtigheden, wordt hij nu door den kokinsor, den meest tooverkrachtigen man van den stam, den korwar binnengelokt. Opdat hij den levenden goed gezind moge zijn en moge blijven, worden vóór het afgodsbeeld op het graf steeds eenige spijzen neergelegd; op het graf van een zuigeling zet de moeder een kalebas vol moedermelk neèr enz. Bij de begrafenis van personen, die weinig in aanzien zijn, maakt men niet zooveel omhaal, ja de lijken van slaven werpt men eenvoudig ten prooi aan de haaien in zee of ook wel in het bosch, opdat zij door de wilde dieren zullen worden verslonden.

Als teeken van rouw dragen de naaste bloedverwanten bij den dood van naaste verwanten een koord om den hals, bij het overlijden van andere leden der familie om den bovenarm. Bovendien wordt het hoofdhaar afgesneden, op een boschje haren boven het voorhoofd na, dat door een om het linker oor gewonden koord wordt samengebonden. Bij vele stammen wordt het lijk vóór de begrafenis met een welriekende olie ingewreven, vervolgens gedurende eenige weken, totdat het rottingsproces in vollen gang is, in de hut opgehangen en dan eerst begraven. De meeste stammen zijn gewoon, de graven na eenigen tijd te openen, de beenderen er uit te nemen en deze, tot een bundel samengebonden, of alleen de onderkaak als vereerde reliquien in hunne hutten te bewaren. De beenderen, die men niet wenscht te bewaren, worden eenvoudig weggeworpen en blijven liggen, waar'zij neervielen, zonder dat zich iemand er om bekommert.