is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Op de Salomonseilanden hebben jachten op menschen op grooten schaal plaats. De gevreesde koppensnellers van Roebiana en Vella Lavella (op de engelsche Salomonseilanden) zoeken op geregelde krijgsvaarten de eilanden Choiseul en Ysabel op, die vroeger tot het duitsche protectoraat behoorden en in 1899 door het Samoa-verdrag tot Engeland zijn overgegaan, vermoordden elk menschelijk wezen, dat zij ontmoetten en namen zijn hoofd als zegeteeken mede. De kusten der beide groote eilanden zijn door deze voortdurende jachten op menschen bijna geheel ontvolkt. De verslagen tegenstanders worden steeds opgegeten."

Niet overal echter eet men de lijken der vermoorde Europeanen op, omdat hun vleesch eenigszins zout moet smaken en er bovendien een zekere bijgeloovige tegenzin voor de blanken heerscht. De genoemde schrijver zegt hierover:

„De redenen, waarom de kannibalen zich van het vleesch van blanken onthouden, moeten veeleer in opvattingen en gevoelens gezocht worden, die de inboorlingen van den Archipel gemeen hebben. De tegenzin tegen het onbekende en het ongewone, die ook den Europeaan er niet licht toe brengt, het vleesch van voor hem onbekende dieren te nuttigen, mag een der redenen zijn, waarom de inboorlingen de lijken der blanken niet even goed als die van gekleurde rassen eten. In de eerste plaats moeten wij dien tegenzin echter door het bijgeloof verklaren, dat alle Kanakers in even sterke mate bezielt. Het is natuurlijk, dat de inboorlingen, die reeds aan enkelen van hun eigen stam tooverkrachten toeschrijven, gelooven, dat Europeanen, die in het bezit zijn van ijzerwaren, geweren en van andere voorwerpen, waarvan de vervaardiging hen onmogelijk voorkomt, tot nog grootere heksenkunsten in staat zijn. Ik trof zelfs bij inboorlingen, die reeds jaren achtereen als arbeiders op plantages voor Europeanen gewerkt hadden, de meening aan, dat de stoombooten door Tamberans (geesten) worden gebouwd, die aan de blanken ondergeschikt zijn. De Europeaan is dus in het oog van den Kanaker steeds een wezen, welks krachten hij niet doorgronden kan. Als de inboorling toch nog vaak genoeg