is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de schuchtere schoone bestemd is, of op een andere wijze met haar lichaam in aanraking gebracht. In een geval vroeg een meisje vóór het gerecht de bestraffing van een jongen man, die haar daardoor had willen betooveren, dat hij ma lira in den vorm van eenige bladeren in haar korfje had gelegd. In dit geval had dus de mali'ra geen werking gehad.

,, Andere toovermiddelen worden gebruikt, om aan vijanden schade te berokkenen. Er zijn bijv. volgens de denkbeelden der Kanakers een groot aantal menschen, die naar willekeur regen kunnen maken en naar hunne vijanden kunnen toevoeren. Herhaaldelijk ontving ik het verzoek van inboorlingen om anderen te straffen, omdat ze hen regen hadden toegezonden, waardoor hunne vruchten waren bedorven.

„Verschillende soorten van toovermiddelen bestaan er, om te genezen. \ oor dit doel worden dikwijls kippen onder het uitspreken van tooverspreuken stuk gesneden, waarvoor zich de toovenaars goed door de patienten laten betalen, die gelooven, dat zij daardoor genezen zullen worden. Een in verband met ziekten zeer verspreid bijgeloof is dit, dat iemand, die een nacht in dezelfde hut of zelfs binnen dezelfde omheining met een zieke heeft geslapen en dan den volgenden nacht in een andere hut slaapt, daardoor een verergering in den toestand der zieke of soms zelfs zijn dood veroorzaakt. Men zegt dan, dat de patiënt door den ,,koebak" zieker gemaakt is. Het is dan de gewoonte, dat een zieke te samen met een paar verwanten of vrienden wordt afgezonderd, die bij hem moeten blijven, tot hij weder gezond is of sterft.

„Ook is het bijgeloof zeer verbreid, dat achtergelaten voorwerpen, ja zelfs een voetstap in het zand, door de vijanden kunnen worden gebruikt, om iemand nadeel te doen. Het voorwerp wordt met een uit bladeren en andere plantendeelen bereid toovermiddel onder het uitspreken van tooverformulieren begraven. Men noemt deze tooverij, „a poeta", die aan de bovengenoemde a agar verwant is en die ziekte, ja zelfs den dood van den persoon, wien zij geldt, ten gevolge kan hebben. Voor dezelfde doeleinden dient ook