is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het toovermiddel ,,a talanganai", dat aan een band dwars over het pad gebonden wordt, waarover hij, dien men benadeelen wil, zich moet begeven.

„Er bestaat een tooverij ,,a malan", om de visschen van den vischkorf eens vijands verwijderd te houden, waarvoor men als tegenmiddel tooverformulieren, ,,a lipe", gebruikt, die men vóór het uitzetten van den vischkorf over dezen moet uitspreken, om zich een goede vangst te verzekeren.

„Nog meer zulke toovermiddelen zouden wij kunnen noemen-, voor ons doel mogen wij echter met het bovenstaande volstaan. Slechts dient opgemerkt, dat bij de Papoea's ook allerlei geheime genootschappen bestaan, wier leden, die zich in deze hebben ingekocht, op allerlei wijzen verkleed — bijv. in een kleed van bladeren, dat een vogel a beo voorstelt, met hooge, schrikverwekkende maskers — zóólang voor hunne bijgeloovige stamgenooten verschijnen, tot zij hem een genoegzame hoeveelheid schelpenmunt, die bij hen een zoo groote rol speelt, hebben afgeperst. Een van de genootschappen is het bekende „Doekdoek", een ander de bond der „Ingiet", waartoe vele Kanakers op het Gazellen-schiereiland behooren. De leden van dezen bond, waarin zij zich hebben ingekocht, ontvangen nieuwe namen, mogen geen varkensvleesch meer eten en moeten een volstrekt stilzwijgen bewaren omtrent al de geheimzinnige handelingen, die de Ingiet uitvoeren en niet zelden met zinnelijke dansen worden afgewisseld. Meer bizonderheden daarover konden niet worden verzameld." De schrijver merkt dienaangaande nog het volgende op:

,,Ik ben geneigd om aan te nemen, dat ook bij den bond der Ingiet van het bijgeloof gebruik gemaakt wordt, om in het bezit te komen van taboe (schelpenmunt). Het schijnt, dat men aan de leden der Ingiet bizondere geheime krachten toekent, van welk geloof de leden, die op hunne beurt eerst na betaling van taboe in den geheimen bond mochten toetreden, gebruik maken, om zooveel mogelijk van de geliefde schelpenmunt bijeen te brengen. In mijn praktijk is het maar eenmaal voorgekomen, dat mijn hulp werd