is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,De bewoners van Nieuw-Mecklenburg gelooven ook aan verschijningen. Eens op een dag ontstond onder de Nieuw-Mecklenburgers, die zich als arbeiders te Herbertshühe bevonden, een groote opwinding, toen verteld werd, dat de dubbelgangster van een vrouw, die op de plantage werkte, door een aantal vrouwen van haren stam aan het strand was gezien. Aan de vrouw werd daarop met zekerheid een spoedigen dood voorspeld.

„Bij een expeditie op Nieuw-Mecklenburg was het een onzer politiemannen uit het eiland gelukt, ongemerkt den vijand te besluipen. Bij zijne landslieden was men het er later algemeen over eens, dat dit slechts door een menschenbeentje mogelijk was geweest, dat de man aan een koordje om den hals droeg; het been zou hem onzichtbaar hebben gemaakt.

,,Bij de Nieuw-Mecklenburgers spelen liefdebetooveringen een even groote rol als op het Gazellen-schiereiland. Aan de vrouw van een politiesoldaat, die een reis naar haar geboorteplaats op Nieuw-Mecklenburg had gemaakt, had een inboorling onderweg een liefdedrank gegeven, die ten gevolge had, dat zij dezen, zonder het te willen, gehoorzaamde en hem overal moest volgen. De zaak kwam mij ter oore, doordat kort na aankomst der vrouw tusschen den echtgenoot en den Nieuw-Mecklenburger, die de vrouw betooverd had, een twist ontstond. Het geval was nog al ingewikkeld, daar de vrouw haren man wel genegen was en gaarne tot hem teruggekeerd zou zijn, maar zoowel haar man als de andere inboorlingen geloofden stellig, dat zij zou moeten sterven, wanneer zij den Kanaker, die haar betooverd had, niet volgde. Laatstgenoemde hield echter vol, de vrouw geen liefdedrank te hebben ingegeven. Later is de vrouw toch nog onttooverd — de manier waarop ben ik niet te weten kunnen komen — en zij leefde weder in het vervolg eendrachtig met haar man samen."

Al deze stammen of horden, waarvan het zielental in den regel niet meer dan honderd bedraagt, leven, min of meer blijvend gevestigd, als hakbouwers van den opbrengst hunner aanplantingen, die de vrouwen moeten onderhouden;