is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch opschik nooit; ook tatoueeringen zijn zeer gewild. Op taalkundig gebied heerscht de grootste verwarring. Dikwijls kunnen stammen, die slechts enkele mijlen van elkander wonen, elkander in het geheel niet verstaan. Hunne talen missen alle samenvattende begrippen, als plant, dier, eveneens alle woorden voor geestelijke hoedanigheden ; daarentegen hebben zij een overvloed van afzonderlijke woorden voor dier- en vruchtensoorten, die voor een zelfde voortbrengsel verschillen naar gelang van den toestand van groei of van rijpheid, soms ook van de verschillende kleur, die het bezit. Verder hebben zij, evenals de Eskimo's, behalve een enkelvoud en meervoud ook nog een tweevoud en drievoud, twee zeer oude taalbestanddeelen, die in alle voornaamwoordelijke vormen verbogen worden, waarbij in elk geval een ander woord gebruikt wordt, naarmate de toegesprokene er al of niet onder begrepen is. T)e gebarentaal speelt bij hen een veel grootere rol dan bij den Europeaan. Toestemmingen en ontkenningen, zoowel als onwetendheid omtrent iets of twijfel worden meermalen slechts door beweging der huid van het voorhoofd, door hoofd- of schouderbewegingen of ook wel door klanken als ah, i h, m - m uitgedrukte Bij het tellen spelen de vingers een groote rol; zij hebben slechts woorden voor de getallen i tot 5 en 10, die zij bovendien met de vingers aanduiden. De leemte tusschen de 5 en 10 vullen zij aan door de getallen 1—4 ter hulp te nemen. De tijdrekening is gegrond op de standen van de maan, die in hun taal tevens maand beteekent. Jaargetijden worden onderscheiden naar de wind- en regenperioden. Het einde van den regentijd wordt gevierd onder het smullen en dansen.

De stammen leven in volkomen anarchie, d. w. z. zij kennen geen macht, die recht kan spreken en straffen kan; iedereen neemt, mits hij sterk genoeg is, zelf wraak voor hem aangedane beleedigingen. De eerste aanduidingen der ontwikkeling van het gezelschapsleven vinden wij bij de familie, die alle aan de moeder verwante personen tot een familiegemeenschap vereenigt. De leden dezer gemeenschap mogen onder elkander niet huwen noch sexueele