is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men op vele plaatsen op het platte land, de vensters, als ei een sterfgeval is, opdat de ziel den weg naar buiten moge vinden en niet in huis blijven, om het de overlevenden lastig te maken. Om te verhinderen, dat zij zich toch ergens verstoppen zal en achter zal blijven, vee^t men de kamer en slaat men tegen meubels en huiso-erei. • Is de doodkist naar buiten wordt gedragen, moet men volgens het uit overoude tijden overgeleverde volksgeloof gedurende de begrafenis de huisdeur en alle vensters o-oed gesloten houden, opdat de ziel van den overledene&niet za^ terugkeeren. En achter de doodkist giet men een vat vol water over den drempel; want water houdt haar het best tegen evenals tegenwoordig het gewijde water alle duivels verdrijft. W anneer men dit verzuimt, zou de ziel van den overledene in het huis kunnen gaan ronddoolen en allerlei onheil stichten.

Evenals tegenwoordig in katholieke landen met het kruisteeken nog de grootste tooverij en tegentooverii wordt uitgeoefend, gelijk dit in den heidenschen voortijd met den ,1 rudenfusz" het geval was, zoo gaat vooral ook van de kerkelijke inzegening voor menschen, dieren en voorwerpen de grootste zegenende en gezondmakende kracht uit De kerkelijke begrafenis op gewijden bodem vooral brengt de zielen tot rust, zooals de wensch van allen is, die daar vurig bidden: requiem aeternam dona eis, d. w. z. gee hem eeuwige rust. Doch den zelfmoordenaar is dit ontzegd. Daarom zijn het naar het volksgeloof vooral zelfmoordenaars, die des nachts rondspoken, en noo- in onzen tijd is het gebeurd, dat een huiseigenaar niet duldde dat het lijk van een man, die zich door ophanging van het leven had beroofd, door de deur van zijn huis werd gediagen, doch eischte, dat het uit het venster verwijderd werd.

Daar de ziel volgens de oudste volksmeening het lichaam nog altijd blijft omgeven, zoolang zich nog vleesch aan de beenderen bevindt, ja deze zelfs niet gaarne verlaat zoo komt het er natuurlijk zeer veel op aan, wat met het lichaam gebeurt. Wordt dit bijvoorbeeld door dieren opgegeten, dan kan de ziel niet voor zich zelf blijven voortleven, doch gaat zij over in het lichaam van hen, die haar