is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die over de geheele aarde verbreid zijn. Evenals de Indianen zich vóór een voorgenomen krijgstocht een tijd lang van alle spijzen onthielden, om de geesten der afgestorvenen, die onzichtbaar met hen strijden en hen den zegepraal brengen, gunstig te stemmen, zoo vastten ook onze heidensche voorvaderen bij zulke gelegenheden. Vóór iederen krijgstocht waren ook de ruwe Wikingen, de moedige Noormannen gewoon te vasten. Op een hoogeren trapi beteekent het vasten de „reiniging" van den „zondigen ' mensch voor een waardige ontvangst der naderende godheid. Nog altijd schrijft de katholieke kerk het vasten voor, als een voorbereiding tot de groote feestdagen waarop volgens het oude geloof de goden tot de menschen kwamen en zich in hunne offeranden verheugden. Op zulke feestdagen mag men volgens het oude volksgeloof niet werken, in het bizonder niet spinnen en zich ook van zekere spijzen, nl. boonen, onthouden. Evenals de bewoners der eilanden in de Zuid-Zee aan hunne dooden bepaalde akkers wijden, waarvan zij de opbrengst voor hunne geesten bestemmen, opdat deze jegens de levenden gunstig gezind zullen zijn, zoo mochten ""ook de Joden op hunnen tocht door de woestijn op sabbath niet uitgaan, om manna in te zamelen, waarvan zij toen moesten leven ; ja, in het sabbathsjaar liet men ter eere van de Godheid zelfs alle velden onbebouwd, opdat deze ze voor zich zelf zou kunnen gebruiken.

Een eeredienstvorm, jonger dan het vasten en het vieren, het zich ontzeggen van voedsel ter wille der geesten en der later uit hen voortgesproten godheden," is het schenken, het offeren en wijden. Dit gebruik dacrteekent uit een tijd, toen de mensch reeds meer voorzorgen nam voor komende tijden, dan dit in den staat van rondtrekkende jagers mogelijk was, en toen hij zich door het fokken van vee en het telen van veldvruchten voedsel zócht te verschaffen. Hij liet nu voor de geesten die hij vereerde, de vruchten des velds niet meer genadiglijk over, doch hij tastte in zijn eigen voorraadskamer en bracht daaruit een gave ten offer. Op deze wijze heeft men eerst aan de geesten der afgestorvenen en later aan