is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zoo iets onbillijks van hem verlangden, zeide: „Hoe zwaar is toch het lot eens konings! Als het volk over droogte klaagt, geeft het aan hem de schuld; insgelijks als de zon lang achtereen niet schijnt of wanneer hongersnood of pest het land teistert."

In zulke kritieke oogenblikken werd de koning zelf door het volk aan de goden als zoenoffer omgebracht. Gewoonlijk echter stelde men zich tevreden, menschen, soms bij dozijnen te offeren, om de vertoornde goden milder te stemmen. Bij de groote zoenoffers van het land, die om de 9 jaar te Hleidr in Denemarken en te Upsala in Zweden gevierd werden, onder in achtname van een feestelijken offerritus, respectievelijk 99 en 9 menschen geslacht. Voor zulk een offer ten algemeenen nutte verzamelde de menigte zich in linnen gewaden, getooid met kransen, barvoets, blootshoofds en zonder wapenen onder de ruischende eiken van het heilige woud. Heilroepend en onder heilige gezangen en dansen voerde men de naakte slachtoffers, doorgaans krijgsgevangenen en slaven, driemaal om het beeld van den vereerden god, wien het offer gold, en verpletterde men hen daarna door middel van knodsen de ruggegraat. Daarna sneed men hen met een vuursteenmes nogf levend het hart uit de borst, om het

11 •

nog kloppend aan den God ter verzoening te wijden. Daarna besprenkelde men met het nog dampende bloed niet alleen het afgodsbeeld en de heilige offerboomen, waaronder dit was neergezet, doch ook de kleinere beeldjes, waarin, naar men geloofde, de geest van den God verblijf hield, en ook zelfs de geheele gemeente, opdat dit den van het offer uitstroomenden zegen zou deelachtig worden. De ingewanden werden aan den God geschonken, door ze aan de heiligdommen op te hangen, en het overige werd aan Odin's dieren, de wolven en raven voorgeworpen.

Bij het groote offer op Seeland werden 99 menschen, 99 paarden, 99 honden en 99 hanen geofferd. In later tijden heeft het offeren van menschen eindelijk geheel voor dierenoffers plaats gemaakt. Men offerde den God slechts eetbare dieren in voortreffelijke exemplaren, nl. het paard, als het voornaamste offer, aan den hoogsten hemel-